XXI Festyn Integracyjny „Jeseteśmy Razem”

Tradycyjnie, jak co roku z inicjatywy Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach w dniu  18 maja 2019 r. wzięło udział w XXI Festynie Integracyjnym „ Jesteśmy Razem” który odbył się na Starym Mieście w Olsztynie. Były występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz medycyny ratunkowej. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych podczas festynu zaprezentowało swoje placówki – WTZ i ZAZ w formie wystawy prac artystycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Projekt – „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Szansa – Rozwój – Niezależność”


Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
realizuje projekt pod nazwą:
„Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Szansa – Rozwój – Niezależność”

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności 74 osób niepełnosprawnych
z powiatu bartoszyckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. do  31.03.2020r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, wsparcie w formie:

– wsparcia psychologicznego,
– zajęć rehabilitacyjnych,
– zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
– zajęć logopedycznych,
– zajęć neurologopedycznych,
– zajęć integracji sensorycznej,
– terapii zajęciowej,
– masażu klasycznego,
– zajęć hydroterapii,
– rehabilitacji domowej.

Biuro projektu: ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce

tel./fax. 89 764 04 77
e-mail:
sionbartoszyce@wp.pl 

Odwiedziny ZUS w WTZ

Dnia 15.05.2019r. WTZ odwiedzili pracownicy ZUS, aby przedstawić w jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić swoje sprawy osobiście w placówkach ZUS albo bez konieczności wychodzenia z domu – elektronicznie lub telefonicznie. Przekazały również przydatne informacje dotyczące ułatwień w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami a także dla osób zainteresowanych pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

OFERTA PRACY

POSZUKUJEMY SPECJALISTY DS. REHABILITACJI LUB REWALIDACJI

Miejsce pracy:Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 51A

Obowiązki:

Prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ z zakresu rehabilitacji ruchowej i społecznej
– Prowadzenie dokumentacji z procesu rehabilitacji.
– Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymagania niezbędne:Ukończone studia kierunkowe z zakresu: rehabilitacji / fizjoterapii / pedagogiki (w szczególności oligofrenopedagogiki)

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon

Telefon: 89 764 04 77

W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej pod numerem telefonu: 89 764 04 77

Email: sionbartoszyce@wp.pl

Projekt „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO II EDYCJI PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do II edycji projektu pn. „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest: „Zwiększenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

  • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (40 osób, w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn),
  • dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy – 30 osób (20 dziewczynek i 10 chłopców) od 6 do 15 roku życia,
  • rodzin z osobą niesamodzielną (20 osób – 16 kobiet i 4 mężczyzn),
    na terenie miasta Bartoszyce, poprzez rozwój usług społecznych dla grupy 90 osób (66 kobiet i 24 mężczyzn) oraz ich otoczenia przez okres 39 miesięcy”.

Bezpośrednim Uczestnikom Projektu oferujemy:
– warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem oraz pedagogiem („Szkoła dla rodziców”),
– pomoc specjalistów Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (pomoc prawna, psychologiczna i terapeuty ds. uzależnień),
– wsparcie asystenta rodziny,
– szkolenie w zakresie zarządzania budżetem domowym,
– szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– warsztaty dla rodzin z osobą niesamodzielną,
– pomoc konsultanta rodziny,
– wycieczki,
– Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne,
– Rodzinne Pikniki Integracyjne.

Powyższe działania będą ukierunkowane na:
– wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do samodzielnego oraz odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa,
– realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów – Kwestionariusza zgłoszeniowego oraz Wstępnej deklaracji uczestnictwa:
a) osobiście w siedzibie Realizatora Projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10a pokój A18 (parter) lub A27 (sekretariat) oraz Partnera Projektu – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION), ul. Bema 51a;
b) mailowo na adres: sekretariat@mopsbartoszyce.pl.

Więcej informacji na stronie www.mopsbartoszyce.pl – zakładka „Bądź aktywny” oraz pod numerem telefonu 89 762 97 77.

Załączniki:
Kwestionariusz zgłoszeniowy

Wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie – dzieci

Wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie – dorośli

Śniadanie Wielkanocne

18.04.2019r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy SIOn odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi mieli mozliwość podzielenia się tradycyjnym jajkiem oraz skosztowania wielkanocnych potraw. Po złożonych życzeniach był czas na wspólne spędzanie czasu przy stole i miłe rozmowy.