II EDYCJA PROJEKTU ”W PEŁNI SPRAWNI DO PRACY”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

realizuje bezpłatny projekt:

”W pełni sprawni do pracy”

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji projektu:

edycja II: od 01.06.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,

– są w wieku 15 – 64 lata,

– zamieszkują powiat bartoszycki,

– posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

– pozostają bez zatrudnienia.

  Oferujemy:

– doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych,

– warsztaty z psychologiem zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych,

 – kurs zawodowy do wyboru: pracz/operator pralni, pomocnik kucharza, pracownik personelu sprzątającego, technolog robót wykończeniowych lub inne,

– 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców,

– wsparcie trenerów pracy na każdym etapie realizacji projektu.

 

  Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek w ramach kursów zawodowych,

– wysokie stypendium finansowe za udział w kursach zawodowych,

-zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji/kompetencji oraz certyfikat zawodowy,

– stypendium stażowe dla osób odbywających staż zawodowy.

Rekrutacja od  01 czerwca– 30 czerwca 2018

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

 Zakład Aktywności Zawodowej przy SION

  1. Bema 39, 11-200 Bartoszyce,

tel. 89 762 01 75

 ankieta rekrutacyjna

Zapraszamy do udziału w projekcie!