Zapytanie Ofertowe nr 01/ZAZ/2017

na zakup i dostawę magla  na potrzeby  wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej

w Bartoszycach

(kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe)

 

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 1. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 762 01 75

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa magla na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
 1. długość walca: 2000 mm
 2. średnica walca: 300 mm
 3. podgrzew: elektryczny
 4. moc podgrzewu: 15 kW
 5. moc silnika: 1,1 kW
 6. wydajność: min. 40kg/h
 1. Dostawa, montaż i instalacja magla:
 1. dostawa magla do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39 w godzinach 8:00-15:00 – na koszt Wykonawcy,

2.Wykonawca dokona próbnego uruchomienia magla,

 1. Wykonawca wraz z maglem przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzenia,
 2. odbiór magla w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzenia oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego i sporządzeniu protokołu odbioru.
 3. magiel powinien być fabrycznie nowy oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 19.12.2017.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 

Kryterium oceny oferty:

Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ofertowa brutto 100% 100

 

 1. sposób oceny oferty:

 

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

C = (CN / CR) x 100

 

C – liczba punktów dla kryterium „cena”

CN – najniższa oferowana cena

CR – cena oferty rozpatrywanej

 

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największa liczbę punktów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz nr 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
 4. Zdjęcia i opis produktu.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce w terminie do 08.12.2017 r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do oferenta.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2017 o godz. 15:15 w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39 do dnia 19.12.2017 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem

   Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja – Zapytanie Ofertowe nr 01/ZAZ/2017

 

Informacja o wyborze oferenta