ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/PFRON/2020

    Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  w ramach art. 36   ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/PFRON/2020

na świadczenie usługi szkoleniowej w formie przeprowadzenia kursu zawodowego „kurs komputerowy  ECDL Base” (kod CPV nr 80500000-9-Usługi szkoleniowe)

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu zawodowego „ kurs komputerowy  ECDL Base” prowadzone jest w związku z realizacją  projektu  Nr ZZO/000234/14/D pn. „Droga ku zatrudnieniu”  realizowanego w ramach projektu konkursowego  1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

I. Tryb zamówienia:

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, toteż postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest dofinansowane  ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
ul. Bema 51 A
11-200 Bartoszyce
tel/fax. l 89 762 01 75 lub  89 764 04 77  
strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
NIP 743-16-01-64, REGON 510651665

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu i organizacji szkolenia  zawodowego „kurs komputerowy ECDL Base” dla 5 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lat,  z powiatu bartoszyckiego.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: maj  – lipiec 2020.

Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku. Terminy poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Miejsce wykonywania usługi: miasto Bartoszyce

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Celem szkolenia jest uzyskanie i potwierdzenie posiadania kwalifikacji komputerowych, umożliwiających korzystanie z komputera na poziomie ECDL Base. Szkolenie ECDL Base zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem Certyfikatu poświadczającego poziom wiedzy z zakresu ECDL Base. Egzamin  zostanie przeprowadzony poprzez formalne potwierdzenie efektów uczenia się (kompetencji) przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji nastąpi w wyniku walidacji i certyfikacji.  Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do  przeprowadzenia egzaminów poprawkowych. Koszt egzaminu zewnętrznego i wydania certyfikatów pokrywa Wykonawca.

Program kursu obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych.

Zakres szkolenia przygotowany przez Wykonawcę powinien zawierać co najmniej takie elementy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) jak:

1) Podstawy pracy z komputerem

2) Podstawy pracy w sieci

3) Przetwarzanie tekstów

4) Arkusze kalkulacyjne.

Ponadto kurs będzie dopasowany do potrzeb i umiejętności grupy i będzie zawierał również dodatkowe zagadnienia wskazane przez Beneficjentów.

Wytyczne    przeciwepidemiologiczne 

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19 oraz z kolejnymi obostrzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Oferenci powinni zapewnić, aby miejsca nauki były czyste i higieniczne oraz bezpieczne dla zdrowia Beneficjentów i kadry dydaktycznej tzn.:

 1. powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. klawiatury komputera ) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem.
 2. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, sale dydaktyczne, pomieszczenia  wspólne powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem  oraz  wietrzone.
 3. należy usunąć z sali dydaktycznej wszystkie  przedmioty i sprzęty,  których  skutecznie nie da się zdezynfekować lub uprać, a które są  niekonieczne do zajęć dydaktycznych.
 4. zapewnić taką organizację zajęć, która uniemożliwi gromadzenie się większej ilości osób poprzez m.in zachowanie odstępu społecznego wynoszącego min.  2  m.
 5. wyposażyć Beneficjentów oraz kadrę dydaktyczną w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maski na nos i usta lub przyłbice ochronne.
 6. umożliwić  Beneficjentom oraz kadrze dydaktycznej korzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz umieścić informację/ plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk.  
 7. w przypadku wystąpienia u Beneficjenta lub kadry dydaktycznej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – czynny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, ważną akredytację , Certyfikat Jakości ISO.

spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie kopii dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

 • Wykładowców/Instruktorów zdolnych do wykonania zamówienia – posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zgodnych z tematyką szkolenia ECDL oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

– spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie CV Wykładowcy potwierdzającego jego wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

 • Uprawnienia do realizacji certyfikowanych szkoleń – zgodnych z zakresem tematycznym usługi szkoleniowej objętej postępowaniem, nadane w drodze systemu akredytacji jednostki szkoleniowej przez Jednostkę certyfikującą.

– spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie kopi aktualnego Certyfikatu Egzaminatora.

 • Potencjał techniczny  odpowiedni do realizacji szkolenia- dysponują co najmniej jedną salą szkoleniową, spełniającą wymogi sanitarne, na terenie miasta Bartoszyce wyposażoną w co najmniej 6 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem typu „pakiet biurowy”, podłączonych do Internetu oraz przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      – spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonej informacji dotyczącej bazy lokalowej (należy opisać te sale/miejsca, oraz sprzęt z których Uczestnicy/Uczestniczki kursu faktycznie będą korzystać).

c) Uprawnienia do wydawania zaświadczeń zgodnych z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób niepełnosprawnych

– spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonej informacji dotyczącej organizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

2.Aby wziąć udział w postępowaniu Oferent zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

 1. Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, ważną akredytację, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Certyfikat Jakości ISO, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP – nie starsze niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.
 • Formularz Oferty zawierający proponowaną stawkę brutto kursu w przeliczeniu na jednego Uczestnika/Uczestniczkę ( załącznik nr 1).
 • Program kursu.
 • Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu kursów podobnego typu, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 • CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę Wykładowcy/Instruktora.
 • Informację dotyczącą bazy lokalowej wraz z opisem wytycznych sanitarnych.
 • Oświadczenie o terminie i miejscu przeprowadzenia zajęć.
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy skalkulować na jednego Uczestnika/Uczestniczkę uwzględniając w szczególności:

 • koszty wynagrodzenia Wykładowców/ Instruktorów prowadzących zajęcia,
 • koszt odpowiedniego badanie lekarskiego Uczestnika/Uczestniczki, jeśli kurs wymaga  takiego badania lekarskiego,
 • koszty przygotowania Uczestnikom/Uczestniczkom wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych (uwzględniających specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami),
 • koszt zakupu środków sanitarno- higienicznych,
 • koszty przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego,
 • koszty cateringu i poczęstunku dla Uczestników/Uczestniczek zajęć.

VII. Kryterium wyboru i sposób oceny oferty:

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

  Kryterium oceny oferty: Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ofertowa brutto 60% 60
Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat
– 400 godz. i więcej – 20 pkt.
– 399 godz. – 200 godz.– 10 pkt.
– poniżej 200 godz. – 0 pkt.
20% 20
Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne  w okresie ostatnich 3 lat
200 godz. i więcej  – 20 pkt.
– 199 – 100 godz. – 10 pkt.
– poniżej 100 godz. – 0 pkt.
20% 20

b) sposób oceny oferty:

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

C = (CN / CR) x 60% x 100

C – liczba punktów dla kryterium „cena”

CN – najniższa oferowana cena

CR – cena oferty rozpatrywanej

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” Oferent może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Punkty za kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat ” będą obliczone w następujący sposób:

 • 400 godz. i więcej – 20 pkt.
 • 399 godz. – 200 godz.– 10 pkt.
 • poniżej 200 godz. – 0 pkt.

W kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat ” Oferent może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty nie podlegają zsumowaniu.

Punkty za kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne  w okresie ostatnich 3 lat ”będą obliczone w następujący sposób:

 • 200 godz. i więcej  – 20 pkt.
 • 199 – 100 godz. – 10 pkt.
 • poniżej 100 godz. – 0 pkt.

W kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne  w okresie ostatnich 3 lat”  Oferent może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty nie podlegają zsumowaniu.

Kryterium spełnienia oferty weryfikowane będzie na podstawie kopii umów, zaświadczeń lub referencji przedłożonych przez Oferenta.

2. Ostateczna ocena punktowa oferty:

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu przyznanych punktów otrzyma ich największa liczbę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

VIII. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta:

 1. Jeżeli Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
 2. Jeżeli Oferta została złożona po terminie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
 4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających.

IX. Postanowienia ogólne

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,

3.Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996).

X. Termin i miejsce składania oferty:

– termin złożenia oferty upływa: 26.05.2020r. 

– Ofertę należy złożyć w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bartoszycach przy ulicy Bema 39, 11- 200 Bartoszyce (biuro czynne w godzinach 7.30- 15.30) bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

Zapraszamy do składania ofert

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Projekt „Droga ku zatrudnieniu”
Biuro projektu: ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762 01 75

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach informuje o zakończeniu postępowania prowadzonego w ramach projektu Nr. ZZO/000234/14/D pn. „Droga ku zatrudnieniu”, konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” z dnia 09-09-2019.

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/2020  wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce  za cenę  1 750,00 zł os.- 8 750,00  zł / grupa.

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym 2/PFRON/2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce  za cenę 1 760,00 zł / os. -10 560,00 zł/ grupa.

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym 3/PFRON/2020 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce  za cenę 1 780,00  zł / os.  – 8 900,00 zł/ grupa. 

Uzasadnienie:

Firma Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach złożyła oferty na realizację usług, które spełniły warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego wykazał, że posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych szkoleń z zakresu kursów zawodowych „Pracownik gospodarczy i pielęgnacji terenów zielonych”, „pomocnik kucharza” i „kurs komputerowy ECDL Base” w grupie szkoleniowej obejmującej jedynie osoby niepełnosprawne.