Zapytanie ofertowe nr 01/ZAZ/2021

1.Zapytanie ofertowe nr 01/ZAZ/2021

Nazwa i adres zamawiającego

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
Bema 51A, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.
tel. 87 764 04 77
605 882 422

2. Tryb udzielenia zamówienia

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. z 2019rpoz.2019)

3. Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty elektryczne
45331000-6 Roboty inst. grzewczych
4533000-3 Roboty inst. wod-kan

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania zaplecza sanitarno-socjalnego hali sportowej na salę rehabilitacyjną dla uczestników SION ”, położonego przy ul. Bema 35, 11-200 Bartoszyce.

 4.2 Zakres zamówienia zawiera wykonanie następujących robót:

– roboty rozbiórkowe,
– budowa ścianek działowych, osadzenie stolarki
– wykonanie podłóg ,posadzek, okładzin ścienne,
–  roboty wykończeniowe,
–  wymiana pokrycia dachu krytego blachą trapezową,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie instalacji,  C.O.
– wykonanie instalacji wod-kan

Szczegółowy zakres prac precyzuje przedmiar robót stanowiący załączniki nr 2 do Zapytania.

4.3. Termin wykonania zamówienia – do dnia 19 listopada 2021 r.

4.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały, o których mowa w ust. 4.4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie .

4.5 Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku dołączy wykaz usług (załącznik nr 4) odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanym w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Wykonawca  dołączy do oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN

6. Sposób przygotowania oferty

6.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” wraz z wymaganymi załącznikami.

6.2 „Formularz ofertowy” oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę.

6.3 Wartość oferty musi obejmować wykonanie całości zamówienia.

6.4 Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

6.5 Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent.

6.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, z opisem:

Oferta na realizację zamówienia pn.: „„Zmiana sposobu użytkowania zaplecza sanitarno-socjalnego hali sportowej na salę rehabilitacyjną dla uczestników SION ”, położonego przy ul. Bema 35, 11-200 Bartoszyce.

7.Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce do dnia 28. 05. 2021 r. do godz. 13.00. Oferty  złożone w późniejszym terminie nie zostaną rozpatrzone . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2021 r o godz. 13,15.  W związku z pandemią COVID-19, z uwagi na bezpieczeństwo Zamawiający rezygnuje z publicznego otwarcia ofert. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie oferentów za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach postępowania dostępna również będzie na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Cena     100%    100 punktów

Wybrana zostanie oferta ,która uzyska największą liczbę punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

C=(Cn/Co) * 100 pkt

gdzie:

C–  liczba punktów przyznanych ofercie,

Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert

Co–  cena  oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ,która uzyska najwyższą liczbę punktów
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca , który zaoferuje najniższą cenę.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem:

Arkadiusz Stec  tel. 89 762 01 75
Lucyna Jędryczka  tel.605 882 422

 10. Inne

10.1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.2 Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w ciągu 7 dni od wyboru  oferenta.

10.3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 7 dni dostarczyć kosztorys szczegółowy na wykonanie robót objętych ofertą .Kosztorys szczegółowy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy

 Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy
Przedmiar Roboty Instalacyjne
Przedmiar Inst. elektr.
Przedmiar Robót Budowlanych
Projekt umowy
Wykaz wykonanych usług

Projekt budowlany:
Rzut Przyziemia 1
Rzut Przyziemia 2
Rzut Przyziemia 3
Rzut Przyziemia 4
Rzut Przyziemia 5
Przekrój 1
Przekrój 2
Rzut Dachu
Zestawienie Stolarki

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach
Adres: ul. Bema 51a,
11-200 Bartoszyce
KRS: 0000051822
NIP: 7431601647
Nr konta: 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603   PKO BP S.A. o/Bartoszyce
Tel.: 89 764 04 77
E-mail: sionbartoszyce@wp.pl