Zapytanie Ofertowe nr 01/ZAZ/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  01/ZAZ/2019
na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni usług pralniczych w  Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

(kod CPV 42716000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce
tel//fax. 89 762 01 75
strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.plNIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
– suszarki bębnowej
– stołu do prasowania z wytwornicą pary
– wagi pomostowej
– stołu manipulacyjnego.

2.Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwa Ilość Minimalne wymagania techniczne:
1. Suszarka
bębnowa
1 Wielkość wsadu: 17,4 kg
Zasilanie: elektryczne
Sterowanie: mikroprocesorowe
Przepływ powietrza: osiowy
Pojemność bębna: 347 l
Moc: 24 kW
2. Stół do
prasowania
z wytwornicą
pary
1 Zasilanie elektryczne: 230V/1/50Hz  
Moc wentylatora: 100 W   
Moc żelazka: 800 W
Pojemność kotła:1,8 l
Blat z odsysaniem wilgotnego powietrza
3. Waga
pomostowa
1 Obciążenie maksymalne: 300 kg
Zasilanie: 230V/50 Hz oraz akumulatorowe
Typ wyświetlacza: LCD
Funkcja TARY
4. Stół
manipulacyjny
  Wykonany ze stali nierdzewnej
Dodatkowa dolna półka
· Szerokość: 1500 mm
·  Głębokość: 700 mm
·  Wysokość: 805 mm

3.Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia:

1. Dostawa wyposażenia do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39 w godzinach 8:00-15:00 – na koszt Wykonawcy

2.Wykonawca dokona próbnego uruchomienia sprzętu

3. Wykonawca wraz z zamówionym wyposażeniem przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzenia

4. Odbiór wyposażenia w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzeń oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego i sporządzeniu protokołu odbioru.

5. Sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.12.2019

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium oceny oferty: Znaczenie
procentowe
Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ofertowa
brutto
100% 100

2. sposób oceny oferty:

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:
C = (CN / CR) x 100

C – liczba punktów dla kryterium „cena”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największa liczbę punktów.

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz nr 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
 4. Zdjęcia i opis produktu.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce w terminie do 02.12.2019  r. do godziny 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do oferenta.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 02.12.2019 r. o godz. 14:15 w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu zapytania telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39 do dnia 18.12.2019 r.

Zapraszamy do składania ofert

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie

Informacja o wyborze oferenta

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.,  ul. Lotnicza 60 A 26-001 Masłów za cenę brutto: 21 598,80 zł.