Zapytanie ofertowe nr 02/ZAZ/2016

Bartoszyce, dnia 16.08.2016r.

 

Zapytanie ofertowe nr 02/ZAZ/2016

 

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

 1. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

NIP 743-16-01-647, REGON 510651665.

tel. 87 764 04 77, faks 87 764 04 77

http://sionbartoszyce.pl/

 

Rozdział 2. Tryb udzielenie zamówienia

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Rozdział3. Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34 11 00 00-1 Samochody osobowe

 

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 5-osobowego marki Volkswagen  Caddy Trendline

 1. Przedmiot zamówienia winien spełniać parametry techniczno – użytkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 oferty.

 

 1. Wymagany okres gwarancji, liczonej od daty odbioru końcowego, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego – 24 miesiące usterki mechaniczne bez limitu kilometrów, 3 lata na lakier.

 

 1. Serwis dostępny na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wozu do siedziby zamawiającego.

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.09.2016r.

 

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

 

 1. Oferty mogą składać wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
 2. a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 1. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 2. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

 1. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

 

Rozdział 7. Termin związania ofertą.

 

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

 1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Rozdział 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Arkadiusz Stec, tel: 89 762 01 75

 

Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem jej

nieważności.

 

 1. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami.

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 1. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 

 1. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione

do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

gospodarczej.

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia

do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

 

9.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się

z postępowania poprzez złożenia powiadomienia.

 

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w

treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku postępowania.

 

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Oferty winny być złożone w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce.

2) Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2016 o godz. 13.00

 

3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

 

 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

 

1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.08.2016 ., godz. 13.15 w siedzibie

Zamawiającego. Rozpatrzenie ofert jest jawne.

 

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

 1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT

naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy o ile umowa nie stanowi inaczej.

 

 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc

po przecinku).

 

 1. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty

i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.

 

 1. W formularzu ofertowym Wykonawca określa:
 2. a) wartość netto,
 3. b) wysokość podatku VAT,
 4. c) Cenę brutto.

 

 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych. Rozliczenia

między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę czy oferta jest ważna i spełnia

wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do

wyboru oferty spośród tych, które spełniać będą wszystkie warunki określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowane zostaną następujące kryteria:

 

 1. Kryterium – cena ofertowa brutto:

 

najniższa ofertowa cena brutto

liczba punktów = ————————————————- x 100 pkt.

cena badanej oferty brutto

 

 

Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

1) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna,

spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera omyłek

rachunkowych.

 

2) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, których oferta została poprawiona.

 

3) Zamawiający poprawia w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę. Wykonawca powinien

wyrazić zgodę na poprawienie innej omyłki. Zamawiający odrzuci ofertę

wykonawcy, który nie wyraził zgody na poprawienie omyłki.

 

4) W przypadku, gdy okaże się, iż oferty najkorzystniejsze przedstawiają taki sam

bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do

złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie.

 

Rozdział 13. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie

jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym

kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje

dotyczące wyboru oferty na własnej stronie internetowej (www.sionbartoszyce.pl ) oraz

w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

 

 1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w możliwie najkrótszym terminie.

 

 1. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający

przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania

ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

 

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla

się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Rozdział 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy.

 

 1. Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania o cenę.

 

 1. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.

 

 1. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z wymogów

ważności oferty.

 

Rozdział 16. Informacje dodatkowe.

 

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 1. [download id=”4452″]
 2. [download id=”4454″]
 3. [download id=”4456″]