ZAPYTANIE OFERTOWE 01/ZAZ/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  01/ZAZ/2018

na zakup i dostawę pralnicowirówki na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej

w Bartoszycach

(kod CPV 42716000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia)

 

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 1. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 762 01 75

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej    w Bartoszycach.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
 1. ładowność: 24 kg
 2. podgrzew: elektryczny
 3. moc podgrzewu: minimum 18 kW
 4. obroty wirowania: minimum 980 obr/min
 5. G-facotr: 400 g
 6. objętość bębna: 240 l
 7. szerokość: max 970 mm
 8. głębokość: max 1105 mm
 9. wysokość: max 1450 mm
 10. okres gwarancyjny min. 24 miesiące
 1. Dostawa, montaż i instalacja pralnicowirówki:
 1. dostawa pralnicowirówki do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39 w godzinach 8:00-15:00 – na koszt Wykonawcy,

2.Wykonawca dokona próbnego uruchomienia pralnicowirówki,

 1. Wykonawca wraz z pralnicowirówką przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzenia,
 2. odbiór pralnicowirówki w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzenia oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego i sporządzeniu protokołu odbioru.
 3. pralnicowirówka powinna być fabrycznie nowa oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 21.12.2018.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 

Kryterium oceny oferty:

Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ofertowa brutto 100% 100

 

 1. sposób oceny oferty:

 

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:

C = (CN / CR) x 100

 

C – liczba punktów dla kryterium „cena”

CN – najniższa oferowana cena

CR – cena oferty rozpatrywanej

 

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największa liczbę punktów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz nr 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
 4. Zdjęcia i opis produktu.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce w terminie do 13.12.2018 r. do godziny 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do oferenta.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2018 o godz. 14:15 w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39.

 

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39 do dnia 21.12.2018 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

 

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie

 

Informacja o wyborze oferenta

Na ogłoszone przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pralnicowirówki na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach wpłynęły dwie oferty złożone przez::

 1. Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o., Lotnicza 60 A 26-001 Masłów 
 2. Firma Usługowowo – Handlowa „ IPSO” Jerzy Maciejski, Na stoku 45/12, 25-437 Kielce

 

Zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2018r.

Lp. Nazwa Oferenta Suma punktów/uwagi
1. Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.             ul. Lotnicza 60 A, 26-001 Masłów                           100 pkt.
2. Firma Usługowowo – Handlowa „ IPSO”                              Jerzy Maciejski Ul. Na stoku 45/12,                                            25-437 Kielce                        96,87 pkt.

 

 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.,  ul. Lotnicza 60 A 26-001 Masłów za cenę brutto: 45756,00 zł

 

 

Uzasadnienie:

Zaproponowana oferta spełniła warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymała największą liczbę punktów.