Zapytanie ofertowe nr 01/ZAZ/2016

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

 1. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

tel. 87 764 04 77, faks 87 764 04 77

 

 1. Tryb udzielenie zamówienia

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że niniejsze zamówienia planowane jest do  sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach”, położonego przy ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce.

 

4.2 Zakres zamówienia zawiera wykonanie następujących robót:

– wykonanie nowych fundamentów,

– rozbiórka ścianki wewnętrznej z wykonaniem podciągu stalowego,

– wykonanie ścian zewnętrznych,

– wykonanie stropodachu,

– osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej,

– wykonanie elewacji zewnętrznej,

-przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan i C.O.

Szczegółowy zakres prac precyzuje przedmiar robót stanowiący załączniki nr 2 do Zapytania.

 

4.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały, o których mowa w ust. 4.3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie .

 

4.4 Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku dołączy wykaz usług (załącznik nr 4) odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanym w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

 1. Sposób przygotowania oferty

6.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” wraz z wymaganymi załącznikami.

6.2 „Formularz ofertowy” oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upoważnioną osobę.

6.3 Wartość oferty musi obejmować wykonanie całości zamówienia.

6.4 Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub oferty wariantowej.

6.5 Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji.

6.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, z opisem:

Oferta na realizację zamówienia pn.: „Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach”

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce do dnia 05 lipca 2016 r. do godz. 14.00. Oferty złożone w późniejszym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 90% 90 punktów
Klauzule społeczne 10% 10 punktów
Suma 100% 100 punktów

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + K

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena

K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne

 

 

wzor_obl_oferta

 

 1. Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (10% tj.10 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru nr 5 zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym przy jego realizacji zostanie zaangażowanych min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie minimum 1 osoby spełniającej w/w warunki.

 

wzor2_obl_oferta

 

 

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem:

Arkadiusz Stec – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach, tel. 89 762 01 75

 

 1. Inne

10.1 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.2 Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą uwarunkowane jest uzyskaniem przez Zamawiającego  dofinansowania ze środków unijnych w ramach konkursu nr  RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna. Planowany termin podpisania umowy – 01.12.2016.

10.3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w ciągu 7 dni dostarczyć kosztorys szczegółowy na wykonanie robót objętych ofertą.

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Projekt umowy
 4. Wykaz usług
 5. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych