Wznowienie działalności WTZ

Z dniem 27 maja 2020r. zostaje wznowiona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach.
Przekazujemy uczestnikom WTZ , rodzicom/ opiekunom informacje dotyczące organizacji pracy w WTZ przy SION w Bartoszycach w celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Funkcjonowanie placówki WTZ odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem higieny i maksymalnego bezpieczeństwa przed zarażeniem.
1. Placówka WTZ zapewnia pracownikom i uczestnikom WTZ środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące.
2. Każdy uczestnik przed wejściem do placówki ma mierzoną temperaturę ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, a także dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym, który jest umieszczony przed wejściem do warsztatu;
Jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37, 5 stopni, w drodze jednostronnej decyzji uczestnik WTZ nie zostanie
w danym dniu przyjęty do placówki WTZ i będzie mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
3. W placówce WTZ umieszczone są w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek
i maski oraz dezynfekcji rąk
4. W szatni WTZ umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w szatni.
5. Uczestnicy WTZ nie przychodzą do placówki:
• w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej,
• którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, zakażoną, izolowaną.
• jeżeli wykazują objawy infekcji dróg oddechowych.
6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
7. Wyjścia poza teren placówki WTZ w ramach prowadzonej działalności zostają ograniczone. Zajęcia dla uczestników będą prowadzone na terenie obiektu, ograniczając w ten sposób kontakt z osobami z zewnątrz (wstrzymanie się z organizacją wycieczek, treningów życia codziennego, które odbywają się poza obiektem).
8. Środki ochrony osobistej – chodzi przede wszystkim o osłonę ust i nosa – powinny być stosowane w miarę możliwości przez osoby prowadzące zajęcia oraz uczestników WTZ.

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1. Ograniczone kontakty pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją procesu rehabilitacji z uczestnikami.
2. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.
3. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.
4. Rezygnacja z zajęć w ramach pracowni gospodarstwa domowego.
• Spożywanie posiłków w sali jadalnej w WTZ w Bartoszycach przez wszystkich jednocześnie zostaje zawieszone.
• Posiłki przyniesione przez uczestnika WTZ będą spożywane w pracowniach terapeutycznych w małych grupach. Po każdym spożywającym posiłek będą myte i dezynfekowane stoliki.
5. Rezygnacja z udziału uczestników w praktykach zawodowych
u pracodawców.
6. Uczestnik WTZ zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry).
7. Podczas zajęć dokonuje się wietrzenia wszystkich pomieszczeń
(w zależności od potrzeb)
8. Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie zajęć wszyscy uczestnicy WTZ zobowiązani są do częstego mycia
i dezynfekowania rąk. Uczestnicy powinni myć ręce po wejściu do pracowni terapeutycznej, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety oraz
w innych sytuacjach zgodnie z potrzebą lub na polecenie instruktora. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonych
w widocznym miejscu w łazienkach i pracowniach terapeutycznych.
9. Po zakończeniu zajęć dezynfekowane są narzędzia i sprzęt.

III. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów w WTZ
1. Wszystkie sprzęty oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się
z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
2. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
3. Często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć są regularnie dezynfekowane, podobnie jak powierzchnie wspólne takie jak klamki drzwi wejściowych, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. klawiatury, myszki, włączniki świateł czy biurka.
4. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
5. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca rękawiczki jednorazowe do dedykowanego kosza na śmieci.

IV. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby

Zarówno pracownicy, jak i uczestnicy WTZ w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pozostają w domu, nie przychodzą do pracy czy na zajęcia i kontaktują się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 niezwłocznie podejmowane są kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie osoba ta zakłada osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadamiana zostaje rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu
o zaistniałej sytuacji.

W przypadku uczestników ubezwłasnowolnionych rodzic/opiekun po telefonie z placówki WTZ ma obowiązek odebrać uczestnika najszybciej, jak to możliwe. W przypadku nieodebrania uczestnika WTZ, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami, kierownik powiadamia właściwe organy służby zdrowia.

Placówka kontaktuje się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Przydatne instrukcje:
– mycia rąk

– dezynfekcji rąk


– prawidłowego zdejmowania maseczk


– prawidłowego zdejmowania rękawiczek


15 maja 2020r., planowaliśmy zorganizowanie uroczystego Jubileuszu
25- lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach. Uroczystość miała odbyć się w Bartoszyckim Domu Kultury, planowaliśmy zaprosić wielu naszych przyjaciół i osób współpracujących na co dzień z naszym Stowarzyszeniem, ale też osoby dzięki którym udało się nam osiągnąć tak wiele przez te minione lata.
W zaistniałej sytuacji, spowodowanej pandemią COVID-19, niestety nie było nam to dane…

Udało nam się jednak uczcić ten dzień w symboliczny sposób..

Jak co tydzień odkąd nie możemy się widywać z naszymi uczestnikami, dziś znów rozwieźliśmy im materiały do terapii oraz maseczki ochronne. Niestety nasi uczestnicy będą musieli na razie jeszcze pozostać w domach, ale sumiennie rozwiązują karty pracy, które im dostarczamy.

W ramach pomocy dla przychodni Warsztat Terapii Zajęciowej również szyją maseczki ochronne, które dziś przekazaliśmy pielęgniarkom. W ten sposób chcielibyśmy podziękować całej służbie zdrowia za ich ciężką pracę.

Szanowni Państwo!

Mamy nadzieję że środowisko osób niepełnosprawnych ma się dobrze. Wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas. W związku z pandemią COVID-19 w życiu organizacji zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez SION w czasie pandemii pracuje w „trybie awaryjnym”. Zajęcia terapeutyczne w placówce są zawieszone do 24 kwietnia, zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy WTZ nie biorą udziału w zajęciach, ale placówka pozostaje w ciągłym kontakcie z każdym uczestnikiem terapii. Pracownicy placówki z każdej pracowni terapeutycznej przygotowują dla nich zestawy ćwiczeń, zadania on – line lub wysyłają zadania do wykonania pocztą wraz z niezbędnymi materiałami do terapii. W SION prowadzona jest akcja „ szycie maseczek”. Pracownicy WTZ oraz ZAZ regularnie szyją maseczki dla podopiecznych placówek SION oraz ich rodzin. Osoby z WTZ otrzymują również zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, dostosowanych do ich schorzeń, aby w czasie epidemii nie straciły swojej motoryczności. Podopieczni wiedzą,
że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do placówki. Taka pomoc jest natychmiast realizowana. Dzięki zaangażowaniu kadry uczestnicy terapii czują się bezpieczni i „zaopiekowani”. Działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego została czasowo zawieszona. Dziękujemy rodzicom osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w „akcję szycia maseczek”.

Życzymy zdrowia i serdecznie pozdrawiamy.
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Wsparcie psychologiczne on- line w związku z koronawirusem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach uruchomiło pomoc psychologiczną. Jeśli potrzebna jest pomoc, rozmowa, wsparcie psychologiczne itp. zadzwoń do siedziby Stowarzyszenia tel. 89 764 04 77
w godz. 9.00 -14.00 Z naszego wsparcia mogą skorzystać osoby
z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie z powiatu bartoszyckiego. Mamy nadzieję, że trzymacie się wszyscy zdrowo! Pozdrawiamy serdecznie!

Uwaga Rodzice i Opiekunowie !


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z naborem wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON.
Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/?fbclid=IwAR3RMqv92dRHKh5h1RZe8oSgo9BFvPGWJoe5Af5Ey5uwrIQ3Ad4jb3V-Bho


lub


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR1xN1Hh2qb6cKj6aNVkflgvaMcMZc5TE7g8yBuvpHyGc2xP8hwLEKQH2k4