ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/PFRON/2022

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w   ramach art. 36   ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/PFRON/2022
na świadczenie usługi szkoleniowej w formie przeprowadzenia
kursu zawodowego
„kurs komputerowy  ECDL Base”
(kod CPV nr 80500000-9-Usługi szkoleniowe)

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu zawodowego „ kurs komputerowy  ECDL Base” prowadzone jest w związku z realizacją  projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu”  zgodnie z umową Nr ZZO/000234/14/D z dnia 23.12.2019r. z późn. zm. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

I. Tryb zamówienia:
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019r.  poz. 2019. toteż postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 09.11.2021r. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest dofinansowane  ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II. Zamawiający
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
ul. Bema 51 A
11-200 Bartoszyce
Tel. 89 762 01 75
strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
NIP 743-16-01-64, REGON 510651665

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia  zawodowego „kurs komputerowy ECDL Base” moduły B1, B2, B3, B4 dla  5 osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-64 lat, z powiatu bartoszyckiego.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień  2022.
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 16.00. Terminy poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu itp. Organizator szkolenia powinien zapewnić miejsce realizacji zamówienia dostępne dla osób z szczególnymi potrzebami tj. zapewnić warunki do samodzielnego korzystania z budynku, sali dydaktycznej oraz z toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dostosować sposób komunikacji do Uczestników/Uczestniczek  szkolenia.
Miejsce wykonywania usługi: miasto Bartoszyce

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Celem szkolenia jest uzyskanie i potwierdzenie posiadania kompetencji komputerowych, umożliwiających korzystanie z komputera na poziomie ECDL Base. Sprawdzenie nabycia kompetencji nastąpi poprzez egzamin wewnętrzny pisemny lub ustny w postaci rozmowy oceniającej. Nabyte kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem zgodnym z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Program kursu obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych.
Zakres szkolenia przygotowany przez Wykonawcę powinien zawierać co najmniej takie elementy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) jak:
1) Podstawy pracy z komputerem
2) Podstawy pracy w sieci
3) Przetwarzanie tekstów
4) Arkusze kalkulacyjne.
Ponadto kurs będzie dopasowany do potrzeb i umiejętności grupy, będzie zawierał również dodatkowe zagadnienia wskazane przez Beneficjentów. Wykonawca powinien zapewnić podczas realizacji programu szkolenia materiały szkoleniowe i dydaktyczne (na własność Uczestnika/Uczestniczki), dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – czynny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy,
ważną akredytację , Certyfikat Jakości ISO.
spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie kopii dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

b) Wykładowców/Instruktorów zdolnych do wykonania zamówienia – posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zgodnych z tematyką szkolenia ECDL oraz co najmniej 2- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami.
– spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie CV Wykładowcy potwierdzającego jego wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

c) Potencjał techniczny odpowiedni do realizacji szkolenia – dysponują co najmniej jedną salą szkoleniową spełniającą wymogi sanitarne, na terenie miasta Bartoszyce wyposażoną w co najmniej 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem typu „pakiet biurowy”, podłączonych do Internetu oraz przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  ( 2 osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich).  
spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonej informacji dotyczącej bazy lokalowej (należy opisać te sale/miejsca, oraz sprzęt z których Uczestnicy/Uczestniczki kursu faktycznie będą korzystać).

d) Uprawnienia do wydawania zaświadczeń zgodnych z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

e) Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami.
– spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie dołączonej informacji dotyczącej      organizacji szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami.

Powyższe kryteria udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie jednego kryterium skutkuje odrzuceniem oferty.

2.Aby wziąć udział w postępowaniu Oferent zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

 1. Aktualny wypis z KRS lub aktualny wpis  do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy, ważną akredytację, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Certyfikat Jakości ISO, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz NIP – nie starsze niż 3 miesiące liczone od terminu złożenia oferty.
 2. Formularz Oferty zawierający proponowaną stawkę brutto kursu w przeliczeniu na jednego Uczestnika/Uczestniczkę ( załącznik nr 1).
 3. Program kursu.
 4. Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu kursów podobnego typu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę Wykładowcy/Instruktora.
 6. Informację dotyczącą bazy lokalowej wraz z opisem ułatwień dla osób poruszających się   na wózkach inwalidzkich.
 7. Oświadczenie o terminie i miejscu przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy skalkulować na jednego Uczestnika/Uczestniczkę uwzględniając w szczególności:

 • koszty wynagrodzenia Wykładowców/ Instruktorów prowadzących zajęcia,
 • koszt odpowiedniego badania lekarskiego Uczestnika/Uczestniczki, jeśli kurs tego wymaga. 
 • koszty przygotowania Uczestnikom/Uczestniczkom wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych (uwzględniających specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami),
 • koszty przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego,
 • koszty cateringu dla Uczestników/Uczestniczek zajęć (serwis kawowy: kawa, herbata, woda mineralna, poczęstunek oraz ciepły posiłek)

VII. Kryterium wyboru i sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

  Kryterium oceny oferty:Znaczenie procentoweMaksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena ofertowa brutto60%60
Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat
– 400 godz. i więcej – 20 pkt.
– 399 godz. – 200 godz.– 10 pkt.
– poniżej 200 godz. – 0 pkt.
20%20
Doświadczenie instytucji szkoleniowej
w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń
w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne  
w okresie ostatnich 3 lat
– 200 godz. i więcej  – 20 pkt.
– 199 – 100 godz. – 10 pkt.
– poniżej 100 godz. – 0 pkt.
20%20

b) sposób oceny oferty:

Punkty za kryterium „Cena” będą obliczone wg poniższego wzoru:
C = (CN / CR) x 60% x 100

C – liczba punktów dla kryterium „cena”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. W kryterium „Cena” Oferent może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Punkty za kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat ” będą obliczone w następujący sposób:

 • 400 godz. i więcej – 20 pkt.
 • 399 godz. – 200 godz.– 10 pkt.
 • poniżej 200 godz. – 0 pkt.

W kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej  w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat ” Oferent może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty nie podlegają zsumowaniu.

Punkty za kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne  w okresie ostatnich 3 lat ”będą obliczone w następujący sposób:

 • 200 godz. i więcej  – 20 pkt.
 • 199 – 100 godz. – 10 pkt.
 • poniżej 100 godz. – 0 pkt.

W kryterium „Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie prowadzenia grupowych szkoleń w obszarze tematycznym, obejmującym jedynie osoby niepełnosprawne
w okresie ostatnich 3 lat”  Oferent może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty nie podlegają zsumowaniu.

Kryterium spełnienia oferty weryfikowane będzie na podstawie kopii umów, zaświadczeń lub referencji przedłożonych przez Oferenta.

2. Ostateczna ocena punktowa oferty:
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu przyznanych punktów otrzyma ich największa liczbę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

VIII. Odrzucenie oferty
Z postępowania zostanie odrzucona oferta:

 1. Jeżeli Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
 2. Jeżeli Oferta została złożona po terminie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania do szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania. W przypadku braku udzielenia wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających.

IX. Postanowienia ogólne

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
3.Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.

X. Termin i miejsce składania oferty:
Termin złożenia oferty upływa: 08.07.2022r.  do godz. 12.30. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy SION w Bartoszycach  ul Bema 39 11- 200 Bartoszyce (biuro czynne w godzinach 7.30- 15.30), bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. Bema 51 a, 11-200 Bartoszyce.
Oferta powinna być przygotowana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację kursu zawodowego  kurs komputerowy ECDL BAZE – nie otwierać przed dniem: 08.07.2022r.”. Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2022 o godz. 12.45. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia, będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po zakańczaniu postępowania.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy do składania ofert

Projekt „Droga ku zatrudnieniu”
Biuro projektu: ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 01 75