Projekt „Lepsze Jutro”

Podsumowanie projektu:

1. Organ administracji publicznej, do którego była adresowana oferta:
Powiat Bartoszycki Rodzaj zadania publicznego: Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 2023-08-01 Data zakończenia: 2023-09-30

2. Rodzaj zadania publicznego:
W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W zakresie:
-Polityka prorodzinna;
– Kształtowanie i rozwijanie wartości rodzinnych

Termin realizacji zadania publicznego:
Data rozpoczęcia:
2023-08-01

Data zakończenia:
2023-09-30

W ramach zadania publicznego pn. „Lepsze jutro” Stowarzyszenie Integracji Osób niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zorganizowało i przeprowadziło zajęcia na rzecz aktywizacji społecznej 10 rodzin w których są osoby z niepełnosprawnościami. Główne działania skierowane były do rodziców – opiekunów, którym zaproponowaliśmy cykl spotkań w ramach Grupy Wsparcia „Coś dla rodziny” – czyli udział w sesji fotograficznej całej rodziny.

Dokumenty do pobrania:

Ankieta Rekrutacyjna
Cele Spotkań