Można składać wnioski o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolko

Powiat Bartoszycki w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo -mieszkalne” finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego utworzył Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Nasz Drugi Dom” w miejscowości Tolko gmina Bartoszyce. Otwarcie ośrodka zaplanowano na 2 listopada 2021r.

Centrum przeznaczone jest dla 22 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności ze spectrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przewiduje się, że 20 osób będzie uczestniczyło w zajęciach Centrum w formie pobytu dziennego, a dwie osoby w formie pobytu całodobowego. Godziny pracy Centrum zaplanowano od 7.oo do 16.oo, codziennie od poniedziałku do piątku.

Obiekt posiada windę, pozbawiony jest barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarno-socjalne dla mieszkańców i pracowników, pokój do arteterapii i terapii rewalidacyjno-poznawczej, pokój do terapii doświadczania świata, pokój dzienny z aneksem kuchennym, sala rehabilitacji ruchowej, sala ogólna do zajęć społeczno-integracyjnych oraz dwa pokoje mieszkalne dla dwóch osób umieszczonych na pobyt całodobowy wraz z zapleczem sanitarnym.

Zajęcia prowadzone w COM „Nasz Drugi Dom” skoncentrowane będą na działaniach zmierzających do:

– poprawy funkcjonowania w życiu codziennym (czynności samoobsługowe i praktyczne, przygotowywanie posiłku, dbałość o higienę i wygląd, wizyty w instytucjach kultury),

– podnoszenie poziomu umiejętności interpersonalnych ( w relacjach z rodziną, znajomymi i osobami obcymi),

– rozwoju zainteresowań indywidualnych,

– poprawy stanu zdrowia fizycznego (w tym rehabilitacja, rekreacja).

Efekty użytkowe dla osób niepełnosprawnych to przede wszystkim poprawa jakości życia poprzez uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, możliwość wyjścia z domu i nawiązania nowych relacji interpersonalnych oraz umożliwienie niezależnego funkcjonowania w ramach posiadanych możliwości i potrzeb.

Osiągnięcie zamierzonych celów COM „Nasz Drugi Dom” będzie realizowało poprzez:                             

– trening funkcjonowania w życiu codziennym,                                                                                                      

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,                                                                

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,    

– poradnictwo psychologiczne,                                                                                                                               

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ,                                                                                                                 

– pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,                                                                                       

– terapię ruchową,                                                                                                                                                          

– wyżywienie, w tym posiłki przygotowywane przez Mieszkańców.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego do udziału w projekcie i składania wniosków wraz z załącznikami osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11 w pokoju nr 16 albo listownie. (formularz wniosku do pobrania poniżej).

Każdy z kandydatów do udziału w programie powinien przedłożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności, a w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 89 762 11 63 lub 89 762 11 60

Zapraszamy do udziału w programie.

Pobierz wniosek o przyjęcie do COM:
Wniosek