Wznowienie działalności WTZ

Z dniem 27 maja 2020r. zostaje wznowiona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach.
Przekazujemy uczestnikom WTZ , rodzicom/ opiekunom informacje dotyczące organizacji pracy w WTZ przy SION w Bartoszycach w celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Funkcjonowanie placówki WTZ odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym z zachowaniem higieny i maksymalnego bezpieczeństwa przed zarażeniem.
1. Placówka WTZ zapewnia pracownikom i uczestnikom WTZ środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące.
2. Każdy uczestnik przed wejściem do placówki ma mierzoną temperaturę ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, a także dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym, który jest umieszczony przed wejściem do warsztatu;
Jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37, 5 stopni, w drodze jednostronnej decyzji uczestnik WTZ nie zostanie
w danym dniu przyjęty do placówki WTZ i będzie mógł do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
3. W placówce WTZ umieszczone są w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek
i maski oraz dezynfekcji rąk
4. W szatni WTZ umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób przebywających w szatni.
5. Uczestnicy WTZ nie przychodzą do placówki:
• w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej,
• którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, zakażoną, izolowaną.
• jeżeli wykazują objawy infekcji dróg oddechowych.
6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
7. Wyjścia poza teren placówki WTZ w ramach prowadzonej działalności zostają ograniczone. Zajęcia dla uczestników będą prowadzone na terenie obiektu, ograniczając w ten sposób kontakt z osobami z zewnątrz (wstrzymanie się z organizacją wycieczek, treningów życia codziennego, które odbywają się poza obiektem).
8. Środki ochrony osobistej – chodzi przede wszystkim o osłonę ust i nosa – powinny być stosowane w miarę możliwości przez osoby prowadzące zajęcia oraz uczestników WTZ.

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1. Ograniczone kontakty pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją procesu rehabilitacji z uczestnikami.
2. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami. Jednocześnie należy unikać sytuacji, w których uczestnicy różnych grup będą mieć ze sobą bezpośredni kontakt.
3. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.
4. Rezygnacja z zajęć w ramach pracowni gospodarstwa domowego.
• Spożywanie posiłków w sali jadalnej w WTZ w Bartoszycach przez wszystkich jednocześnie zostaje zawieszone.
• Posiłki przyniesione przez uczestnika WTZ będą spożywane w pracowniach terapeutycznych w małych grupach. Po każdym spożywającym posiłek będą myte i dezynfekowane stoliki.
5. Rezygnacja z udziału uczestników w praktykach zawodowych
u pracodawców.
6. Uczestnik WTZ zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry).
7. Podczas zajęć dokonuje się wietrzenia wszystkich pomieszczeń
(w zależności od potrzeb)
8. Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie zajęć wszyscy uczestnicy WTZ zobowiązani są do częstego mycia
i dezynfekowania rąk. Uczestnicy powinni myć ręce po wejściu do pracowni terapeutycznej, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety oraz
w innych sytuacjach zgodnie z potrzebą lub na polecenie instruktora. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonych
w widocznym miejscu w łazienkach i pracowniach terapeutycznych.
9. Po zakończeniu zajęć dezynfekowane są narzędzia i sprzęt.

III. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów w WTZ
1. Wszystkie sprzęty oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się
z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%).
2. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.
3. Często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć są regularnie dezynfekowane, podobnie jak powierzchnie wspólne takie jak klamki drzwi wejściowych, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. klawiatury, myszki, włączniki świateł czy biurka.
4. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
5. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca rękawiczki jednorazowe do dedykowanego kosza na śmieci.

IV. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby

Zarówno pracownicy, jak i uczestnicy WTZ w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pozostają w domu, nie przychodzą do pracy czy na zajęcia i kontaktują się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 niezwłocznie podejmowane są kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie osoba ta zakłada osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadamiana zostaje rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu
o zaistniałej sytuacji.

W przypadku uczestników ubezwłasnowolnionych rodzic/opiekun po telefonie z placówki WTZ ma obowiązek odebrać uczestnika najszybciej, jak to możliwe. W przypadku nieodebrania uczestnika WTZ, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/opiekunami, kierownik powiadamia właściwe organy służby zdrowia.

Placówka kontaktuje się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Przydatne instrukcje:
– mycia rąk

– dezynfekcji rąk


– prawidłowego zdejmowania maseczk


– prawidłowego zdejmowania rękawiczek