Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapraszamy do udziału w projekcie  

„Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi”

Z dniem 1 kwietnia 2013r. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach rozpoczęło realizację projektu:

„Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi”

w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie:

 edukacji i promocji zdrowia publicznego:

– tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

w terminie od 15.04.2013  do 15.07.2013r.

Do kogo projekt jest adresowany:

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które spełniają następujące warunki:

·         posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, znacznym bądź umiarkowanym, lub dokument równoważny;

·         są w wieku od 15 do 64 lata;

·         zamieszkują województwo –Warmińsko – Mazurskie .

Uczestnicy i Uczestniczki Projektu wezmą udział w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych obejmujących następujące tematy:

 

1.   Warsztaty szkoleniowe:  Normatywny rozwój seksualny osób niepełnosprawnych w okresie dzieciństwa, adolescencji i życiu dorosłym.

 Maj 2013 r.

( 5 godzin)

2.   Warsztaty szkoleniowe:  Istota seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Czerwiec 2013r.

( 2,5 godziny)

3.   Warsztaty szkoleniowe:  Rola rodziny i placówki w wychowaniu seksualnym osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Czerwiec – lipiec 2013r.

( 2,5 godziny)

 

Dokładne terminy poszczególnych zajęć zostaną ustalone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

 

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura projektu:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Ul. Bema 51A , Tel. 89 764 04 77

Miejsce realizacji warsztatów:

 

Siedziba Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach przy ulicy Bema 51A

11-200 Bartoszyce

 

 

Warsztaty szkoleniowe przeprowadzi mgr Bernadeta Jabłońska – specjalista terapii psychoseksualnej (certyfikat Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego w Warszawie), pedagog, socjoterapeutka, terapeuta, edukator, trener, certyfikowany instruktor metody komunikacji interpersonalnej M.Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, nauczyciel dyplomowany, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innych uczelni (wykłady na Studiach Podyplomowych), absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny). Zaprzysiężona biegła sądowa z zakresu przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie, wieloletni nauczyciel-konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Współpracuje z wieloma Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli (kierownik i wykładowca kursów kwalifikacyjnych i doskonalących) i innymi instytucjami. Wieloletnia współpraca z mediami – przez ponad 10 lat prowadziła stałą rubrykę poradnictwa rodzinnego oraz seksuologicznego w „Dzienniku Pojezierza” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej. Aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

 

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 


Anketa rekrutacyjna w wersji PDF: pobierz

Podsumowanie Projektu „Przez wsparcie do Samodzielności” realizowanego w ramach V konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku

{gallery}gallery/2013/19032013_podsumowanie_projektu{/gallery}

19 marca 2013 r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Przez wsparcie do Samodzielności” realizowanego  w ramach V konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Pani Aneta Mazur – Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce, Pan Kamil Petynka – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Pan Wojciech Prokocki, Pani Stefania Michalik-Rosa – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radni Miasta Bartoszyce oraz pozostali goście wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu oraz beneficjenci.

W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone następujące rodzaje zadań, których dotyczył projekt:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  • WARSZTATY HAFTU KOMPUTEROWEGO
  • WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
  • PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE,
  • PORADNICTWO NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, DOSTĘPNYCH USŁUG, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY TECHNICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
   • ZAJĘCIA  REHABILITACYJNE
   • WARSZTATY  TEATROTERAPII

Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne.
Celem spotkania było uroczyste podsumowanie przeprowadzonych przez SION w Bartoszycach poszczególnych form wsparcia  realizowanych w ciągu 3 lat. Każdy uczestnik projektu z rąk Pani Anety Mazur – Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce,   Pana Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Starosty Bartoszyckiego Pana Wojciecha Prokockiego otrzymał nagrodę, za udział w projekcie.

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych

1

Lucyna Jędryczka

Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnospawnych
2

Marlena Kulis

Zastępca Przewodniczącej Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnospawnych
3

AIa KabeIska

Zastępca Przewodniczącej Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnospawnych
4

Marta  Gnes

Skarbnik Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnospawnych
5

Andrzej Gryska

Sekretarz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnospawnych

 

Odwiedziny WTZ w Kętrzynie

W poniedziałek 4 marca udaliśmy się na małą wycieczkę do miasta Kętrzyn, gdzie odwiedziliśmy swoich kolegów uczęszczających na zajęcia w Warsztatch Terapii Zajęciowej. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Kierownika Warsztatu Pana Ryszarda Przybulińskiego. Wywarł na nas ogromne wrażenie swą otwartością i bezpośredniością. Opiekunem naszym podczas zwiedzania został jeden z podopiecznych, który w sposób szczegółowy opowiedział nam jak wygląda dzień pracy w WTZ w Kętrzynie. Oglądaliśmy z zaciekawieniem wszystkie pracownie: krawiecką, dziewiarską, stolarską, ślusarską, ceramiczną, plastyczną oraz gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej Odwiedziny WTZ w Kętrzynie

Bartoszyckie Partnerstwo na rzecz integracji społeczno – zawodowej

 

Bartoszyckie Partnerstwo na rzecz integracji społeczno – zawodowej

             Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) realizuje w okresie od 01.03.2011 r. do 28.02.2014 r. innowacyjny projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.4. Projekty innowacyjne). Partnerami w realizacji przedsięwzięcia są: Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz EUROSOZIAL e. V. Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej.

Projekt, ma na celu wypracowanie, sprawdzenie w praktyce i upowszechnienie w całym kraju modelu skutecznej i trwałej współpracy trzech podstawowych podmiotów: instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w świadczeniu usług dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdy z tych trzech partnerów ma różny potencjał, wiedzę, doświadczenia i możliwości działania, które będą wzajemnie uzupełniać się i wzmacniać. Model wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia we współpracy na poziomie lokalnym, ale też tworzy  nową jakość: kompleksowy, skuteczny, efektywny i trwały system współpracy w świadczeniu usług w sferze integracji społeczno-zawodowej. Istotnym składnikiem innowacji jest uwzględnienie organizacji pozarządowej jako stałego i równorzędnego partnera dla PUP i OPS.

Na terenie kraju utworzono 16 partnerstw lokalnych, które zostały zaangażowane do testowania wypracowanego przez WRZOS „Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”. W każdym partnerstwie uczestniczyło po 2 pracowników ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej. Praca partnerstw nie wymagała dodatkowych nakładów finansowych. Ich funkcjonowanie opierało się na połączeniu i lepszym wykorzystaniu środków finansowych, które są w bieżącej dyspozycji partnerów. Działanie partnerstw wymagało natomiast zaangażowania zasobów ludzkich partnerów oraz zmian w sposobie i procedurach zarządzania i organizacji podmiotów zaangażowanych we współpracę. Proces testowania systemu współpracy obejmował okres od stycznia do czerwca 2013 r.

             Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego model testowany był przez partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy (lider partnerstwa), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach. Partnerzy wspólnie zdecydowali, że skierują swoje usługi do 10 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu Bartoszyc, zarejestrowanych w PUP i będących równocześnie klientami MOPS. Opracowano plan działań związanych z wdrażaniem przyjętego standardu oraz budżet działań partnerstwa w okresie testowania modelu współpracy. Bartoszyckie Partnerstwo zostało sformalizowane – w dniu 15 stycznia 2013 roku została zawarta Umowa Współpracy Partnerskiej, która określiła ogólne zasady współpracy między PUP, MOPS i SION oraz szczegółowe uregulowania dotyczące udostępniania posiadanych zasobów rzeczowych, kadrowych i usług. Po zakończonej rekrutacji 10 klientów (7 kobiet i 3 mężczyzn) oraz opracowaniu dla wszystkich indywidualnych planów wsparcia, rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań, ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów, w tym m.in.: 

 • w okresie luty – czerwiec 2013 r., w trybie ciągłym odbywały się spotkania indywidualne i grupowe ze specjalistami PUP, MOPS i SION, finansowane były przez PUP i SION koszty badań lekarskich, organizowane na terenie MOPS prace społecznie użyteczne oraz szkolenia zawodowe w SION;
 • w marcu  uruchomiono pierwszy 6 – miesięczny staż  w MOPS, ze względu na podjęcie zatrudnienia przez jednego z Klientów projektu zrekrutowano nową osobę, zorganizowano spotkanie informacyjne w siedzibie SION oraz spotkanie z przedstawicielem pracodawcy;
 • w kwietniu uruchomiono następny 6 – miesięczny staż w ZR Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zorganizowano spotkanie informacyjne w siedzibie MOPS;
 • w maju zaangażowano Klientów w przygotowania do spotkań i pikników integracyjnych, organizowanych przez MOPS i SION, w których następnie wzięli udział wraz z najbliższymi członkami rodzin;
 • w czerwcu uruchomiono kolejne 6 – miesięczne staże dla 3 osób (w Hotelu „Bartis”, w Domu Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach). 

             Na przestrzeni całego okresu testowania modelu z różnorodnej oferty w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej skorzystało łącznie 11 Klientów. Z tego grona 3 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych, 5 osób – w pracach społecznie użytecznych, staże u pracodawców rozpoczęło 5 kolejnych, a 3 podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Na rzecz wszystkich uczestniczących w projekcie osób kadra specjalistyczna Partnerów zrealizowała łącznie 783,5 godz. usług, w tym specjaliści PUP – 114,5 godz. (m.in. indywidualny doradca zawodowy osoby niepełnosprawnej, pośrednik pracy, pracownik organizacji staży, pracownik ds. rozliczania prac społecznie użytecznych), specjaliści MOPS – 222,5 godz. (m.in. socjolog, pracownik socjalny, psycholog, pedagog, asystent rodziny, rehabilitant, pracownik odpowiedzialny za organizację i rozliczanie prac społecznie użytecznych) oraz specjaliści SION – 446,5 godz. (m.in. psycholog, doradca zawodowy, rehabilitant, informatyk). W okresie od lutego do czerwca 2013 r. większość Klientów była również wspierana finansowo. Wielkość wypłaconych bezpośrednio na Ich rzecz świadczeń pieniężnych (m.in. z tytułu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach  mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz kosztów prac społecznie użytecznych, badań lekarskich, kursów zawodowych i stypendiów stażowych) wyniosła łącznie 51.986,28 zł. 

                       Równoległa, kompleksowa oferta realizowana przez trzech Partnerów, wzmocniła w Klientach wiarę w możliwość zmiany swojej niekorzystnej sytuacji zarówno w wymiarze społecznym jak i zawodowym. Miało to bezpośredni wpływ na poprawę Ich sytuacji materialnej (uzyskanie dodatkowych dochodów) oraz rodzinnej (podjęcie aktywności zawodowej wpłynęło na poprawę wizerunku w gronie osób najbliższych). Z kolei współdziałanie Partnerów wzmocniło i rozszerzyło ofertę wsparcia na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie. Powstały w trakcie realizacji przedsięwzięcia interdyscyplinarny Zespół Specjalistów wypracował zasady współpracy i komunikacji pomiędzy członkami Partnerstwa, mające na celu usprawnienie oddziaływań skierowanych do wspólnych Klientów.

Zakończenie z dniem 30 czerwca 2013 r. testowania modelu, nie oznacza zaprzestania współpracy PUP, MOPS i SION w tym obszarze. Wynika to, m.in. z zaangażowania części Klientów w działania aktywizujące nawet do marca 2014 r., jak również z podjętych przez członków Partnerstwa ustaleń dotyczących realizacji wypracowanego modelu przez okres następnych 5 lat.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej: www.wrzos.org.pl (zakładka „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”)

 

 

 

Wybranie oferty

Bartoszyce, dnia 04. 02. 2013 r.

            Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach informuje, iż wykonawcą  kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Krok ku zatrudnieniu” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie zostało:

Centrum Edukacji w Bartoszycach
ul. 11 Listopada 10

11- 200 Bartoszyce

 

Uzasadnienie:

Firma złożyła ofertę na realizację usługi, która jako jedyna spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Link: pdf