Odpowiedzi na zapytania do zaproszenia do składania ofert:

1. Czy Zamawiający dopuszczą udział w postępowaniu Wykonawców, którzy dokumentują doświadczenie w wykonaniu robót o podobnych parametrach przy innych budynkach niż mieszkalne wielorodzinne np. : służących celowi publicznemu (hale sportowe, przebudowy dworców) a także przebudowy takich budynków

Odp. pkt VI Wykaz oświadczeń i dokumentów ppkt 1)  :
Zamawiający dopuszcza rozszerzenie wykazu wykonanych robót o roboty służące celom publicznym z wyłączeniem obiektów sportowych.

2. Czy Zamawiający może określić, że Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową na 5000000,00 po wygraniu przetargu a nie w dokumentach ofertowych. Podpisanie takiej polisy przed rozstrzygnięciem przetargowym będzie generować duże koszty dla Wykonawcy.

Odp. Zamawiający w specyfikacji zamówienia – Zaproszenie do składania ofert w pkt VI Wykaz oświadczeń i dokumentów ppkt 4) umieścił dopisek:
„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poproszony o dostarczenie dokumentu ubezpieczenia przed podpisaniem umowy”.

3. Przedmiar zawiera zapis o stacji ładowania o mocy 3,7 kW, natomiast w projekcie widnieje stacja ładowania o mocy 11 kW. Prosimy o sprecyzowanie, którą stację zastosować.

Odp. Poprawiona informacja o stacji ładowania pojazdu z 3,7kW na 11kW z uwagi na rozbieżność z projektem – do wyceny należy przyjąć właściwie stację o mocy 11kW (jak jest w projekcie)

4. Prosimy o informację jaki rodzaj kabla zastosowano do zasilenia stacji ładowania.

Odp. Zweryfikowano błędnie podane ilości robót ziemnych dot. kopania rowu kablowego i nasypania podsypki z piasku – zmieniono ilości w pozycjach nr 69, 70, 72, 92, 93 i 94 Ponadto w kosztorysie nie uwzględniono układania kabla YKXS5x16 do stacji ładowania – w robotach zewnętrznych.

5. Czy zamawiający uzna referencje o następującej treści:
1. Przebudowa budynku Internatu Szkoły o wartości zamówienia około 4 mln złotych.
2. Przebudowa budynku użyteczności publicznej o wartości około 4 mln. złotych 

Odp.
Zamawiający nie uzna referencji dotyczących  Przebudowy budynków użyteczności publicznej. Wymaganym warunkiem spełnienia kryterium uczestnictwa w zapytaniu ofertowym była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zamawiający dopuścił rozszerzenie wykazu o roboty służące celom publicznym z wyłączeniem obiektów sportowych.