Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków,
które odbędzie się 07.12.2022 roku o godzinie 17.00
w sali gimnastycznej Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
ul. Bema 51 A.

 Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Powołanie protokolanta.
4. Odczytanie i zatwierdzenie regulaminu wyborów.
5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu SION  w latach 2017- 2022
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
10. Udzielenie Absolutorium ustępującym władzom.
11. Zgłoszenie kandydatur do Władz Zarządu SION.
12. Wybór Członków Zarządu SION.
13. Zgłoszenie kandydatur do Władz Komisji Rewizyjnej SION.
14. Wybór Składu Komisji Rewizyjnej.
15. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji rewizyjnej.
16. Zakończenie

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Zarząd
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach

28.11.2022r.