Wizytacja SOSW

Dnia 22.01.2014r. odwiedzili nas uczniowie wraz z nauczycielami z SOSW w Bartoszycach. Pani kierownik Jolanta Warmachowska oprowadziła uczniów po pracowniach, gdzie wyjaśniła jak przebiegają i wyglądają zajęcia w WTZ. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prace naszych uczestników jak i również mieli okazję spróbowania posługiwania się narzędziami stolarskimi w pracowni modelarskiej. Dla przybyłych uczniów i nauczycieli pracownia gospodarstwa domowego przygotowała słodki poczęstunek.

{gallery}gallery/2014/22012014_wizytacja_sosw/{/gallery}

Zapytanie ofertowe 01/KL/2014 „Magazynier/sprzedawca”

ZAPYTANIE OFERTOWE  01/KL/2014
na świadczenie usługi szkoleniowej w formie przeprowadzenia kursu
„Magazynier/sprzedawca”
(kod CPV nr 80530000-8-usługi szkolenia zawodowego)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach umowy o dofinansowanie POKL.07.04.00-28-003/12-00 z dnia 15.02.2013.

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,
tel//fax. 89 764 04 77
strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Wymagania

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 4. Dysponowanie odpowiednią kadrą szkoleniowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 5. Dysponowanie odpowiednią bazą techniczną niezbędną do przeprowadzenia zajęć teoretycznych (opis bazy technicznej),
 6. Zapewnienie miejsca do realizacji zajęć  praktycznych (należy przedłożyć potwierdzenie miejsca realizacji zajęć z opisem bazy),
 7. Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
 8. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny być realizowane w godzinach 9.00-14.00 – oświadczenie.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Magazynier/sprzedawca” dla 15 uczestników i uczestniczek (osób niepełnosprawnych) z powiatu bartoszyckiego w ramach projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: luty 2014 – maj 2014. Termin poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Miejsce szkolenia: Miasto Bartoszyce
 2. Program kursu obejmujący 140 godzin zajęć dydaktycznych (70 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych).
 3. Ilość osób niepełnosprawnych w grupie szkoleniowej – 15.
 4. Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy skalkulować na jednego uczestnika/uczestniczkę.
 5. Przykładowe zagadnienia kursu (teoretyczne i praktyczne)
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów zgodnie z najnowszą technologią magazynową,
 • sporządzanie dokumentów magazynowych,
 • prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywanie inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym, kierowanie magazynem i personelem magazynowym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 • sporządzanie dokumentów kasowych, prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasu oraz wykonywanie inwentaryzacji,
 • obsługa kas fiskalnych i obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie,
 • obsługa klienta.
 1. Po zakończeniu kursu Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom i uczestniczkom potwierdzenia nabytych kwalifikacji zawodowych: zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEiN z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. poz. 186) i/lub certyfikat zawodowy.
 2. W koszcie kursu należy uwzględnić w szczególności:
 • koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
 • koszt odpowiedniego badania lekarskiego uczestnika/uczestniczki, jeśli kurs wymaga  takiego badania lekarskiego,
 • koszty przygotowania uczestnikom/uczestniczkom wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 • zwrot kosztów dojazdu uczestnika/uczestniczki zamieszkałych poza miastem Bartoszyce,
 • koszty przeprowadzenia egzaminu (jeżeli dotyczy),
 • koszty cateringu – poczęstunku dla uczestników/uczestniczek zajęć.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • proponowaną stawkę brutto kursu w przeliczeniu na jednego uczestnika/uczestniczkę,
 • program kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
 • doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu kursów podobnego typu, w tym dla osób            niepełnosprawnych,
 • CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę instruktorów.

VI. Kryterium wyboru i sposób oceny oferty:

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
 1. kryterium oceny oferty
 • cena ofertowa brutto – 70% (70 punktów)
 • doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych – 30% (30 punktów)
 1. sposób oceny oferty
 • cena – oferta najtańsza otrzyma 70 pkt, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej        punktów (według wzoru: 70 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert   nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).
 • doświadczenie w realizacji szkolenia „Magazynier/sprzedawca:
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi 100% uczestników projektu – 30 punktów,
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi nie mniej niż 50% uczestników projektu – 10 punktów,
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi 0% uczestników projektu – 0 punktów.

Kryterium spełnienia oferty weryfikowane będzie na podstawie kopii umów, zaświadczeń lub referencji przedłożonych przez Oferenta.

 

 1. Ostateczna ocena punktowa oferty

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych otrzyma największa liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

VII. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym,
 3. Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
 4. Oferta została złożona po terminie.

VIII. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

IX. Wymagane załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie, że wykonawca posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, z załączonym nr NIP i nr REGON.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w punkcie II  zapytania ofertowego,
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych z Zamawiającym zał. nr 1

X. Termin i miejsce składania oferty:

 • termin złożenia oferty upływa 4.02.2014 r. o godz. 14.00,
 • ofertę należy złożyć w Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A bądź przesłać pocztą tradycyjną,
 • otwarcie ofert nastąpi 4.02.2014 o godz. 14.15 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

Zapraszamy do składania ofert

 

Pliki do pobrania:

Wersja DOC

Werja PDF

Wigilia 2013

 

 

 

20.12.2013 odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i rodziców a także zaproszonych gości. Podczas tego wydarzenia uczestnicy przedstawili przedstawienie teatralne, powstałe pod kierunkiem Janiny Tomaszewskiej pt. „Słowik”.

Zawitał także do nas św. Mikołaj, który rozdał tylko i wyłącznie grzecznym osobom prezenty.

{gallery}gallery/2013/20122013_wigilia_wtz/{/gallery}

 

 

 

Wolontariusz roku 2013

Jurek Jagiełło Wolontariusz 20135 grudnia 2013 w Bartoszyckim Domu Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się Gala Wolontariusz Roku 2013. W trakcie uroczystości tytuł Wolontariusz Roku 2013 za całokształt swojej społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin otrzymała Lucyna Jędryczka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach. Obok niej nagrodzony został również Jerzy Jagiełło, który od ponad dwóch lat udziela się wolontarystycznie w działających przy Stowarzyszeniu Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie wspólnie z niepełnosprawnymi uczestnikami tworzy modele latawców. Jednocześnie Krzysztof Nałęcz, Burmistrz Miasta Bartoszyce, nagrodził projekt Stowarzyszenia „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” Laurem Aktywności w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w kategorii pomoc społeczna.

Galeria

  {gallery}gallery/2013/05122013_gala_wolontariatu_2013/{/gallery}

 

 

Rekrutacja do drugiej edycji projektu…

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach w okresie 1.10.2013-31.10.2013 prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim”.

Do kogo projekt jest adresowany?
Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,
 • są w wieku 18 – 64 lata,
 • zamieszkują powiat bartoszycki,
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Co oferuje projekt?

 • Etap I
  Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zakończone sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika i uczestniczki
 • Etap II
  Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Etap III
  Kurs zawodowy kończący się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie kwalifikacje oraz/lub certyfikatu zawodowego, a także atrakcyjnego stypendium finansowego
 • Etap IV
  6 – miesięczny staż zawodowy dla wybranych Uczestników/Uczestniczek Projektu

Co należy zrobić, żeby zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu?
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu,
 • umówić się telefonicznie na spotkanie w Punkcie Rekrutacyjnym (Ul. Bema 50 w Bartoszycach) w celu dostarczenia  kserokopii  orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoznacznego oraz dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Punkcie Rekrutacyjnym lub na stronie www.sionbartoszyce.pl.

Ankieta rekrutacyjna: pobierz

Deklaracja: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Regulamin: pobierz

III Dzień Latawca 2013

III Dzień Latawca 2013 już za nami. Na Stadionie Miejskim, mimo padającego przelotnie deszczu (raz mocniej, raz słabiej) i wiejącego chłodnego wiatru atmosfera panująca wśród uczestników zawodów była naprawdę gorąca. Wśród zaproszonych gości startujących w zawodach nie zabrakło naszych zaprzyjaźnionych placówek: WTZ z Górowa Iławeckiego oraz batoszyckiego ŚDS i SOSW. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz jak i również przedstawiciele jednostek organizacyjnych.

Wśród zawodników rozegrane zostały konkurencje, które oceniane były przez jury.

Na zmarźniętych uczestników jak i publiczność czekał talerz goracej zupy oraz kiełbaska prosto z grilla.

Klasyfikacja indywidualna:

Miejsce I Damian Kijko WTZ Bartoszyce
Miejsce II Waldemar Chludziński WTZ Bartoszyce
Miejsce III Agnieszka Kudyk ŚDS Bartoszyce
Wyróżnienia:  
  Grzegorz Ceniuk ŚDS Bartoszyce
  Daniel Lakei WTZ Górowo Iławeckie
  Mariusz Leszczyński ŚDS Bartoszyce

 

Klasyfikacja w kategorii Placówka:

Miejsce I SOSW Bartoszyce
Miejsce II WTZ Bartoszyce
Miejsce III WTZ Górowo Iławeckie
Miejsce IV ŚDS Bartoszyce

 

{gallery}gallery/2013/24092013_dzien_latawca{/gallery}

Czytaj dalej III Dzień Latawca 2013

III Jesienny Jarmark 2013

W dniu 15.09.2013r. na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się III Jesienny Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego. Podczas tej imprezy odbył się Konkurs Kulinarny: „Dyniowo – kabaczkowo – cukiniowe przysmaki”.

Wśród przygotowanych dań znalazły sie te, które przygotowane zostały przez naszych uczestników: Alę Kotficę, Wioletę Wronę, Marka Jaroszyńskiego oraz Roberta Berezeckiego.

Jury, które zajmowało się ocenianiem potraw zadecydwało iż III miejsce zajęła „Marmolada Złocista” przygotowana przez Marka Jaroszynskiego i wykonana z dyni. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Podczas Jarmarku stoisko swoje miały warsztaty Terapii Zajęciowej, które miały okazję zaprezentować wyroby wykonane przez swych uczestników.

{gallery}gallery/2013/15092013_dyniowo_kabaczkowo{/gallery}

III Dzień Latawca 2013

Stowarzyszenie Integracji Osoób Niepełnosprawnych Sion w Bartoszycach  serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ,,III Dniu Latwaca 2013″ Impreza odbędzie się dnia 17.09.2013r. o godzinie 11.00 na  bocznym boisku piłkarskim ulicy Sportowej 23  w Bartoszycach. Celem imprezy jest popularyzacja modelarstwa i zawodów latawcowych, rozwój umiejętności manulanych, konstruktorskich oraz plastycznych osób niepełnosprawnych, pobudzanie wyobraźni twórczej, promowanie czynnego wypoczynku na łonie natury, integracja środowiskowa.  Głównym punktem imprezy będzie puszczanie latawców oraz wspólne grillowanie. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem III Konkursu Latawcowego (w załączeniu) oraz wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie na adres mailowy: sionbartoszyce@wp.pl lub pocztą adres na dres: 11-200 Bartoszyce, ul, Bema 51A do dnia 12 września 2013r.

Po przybyciu na miejsce Imprezy, opiekunowie grup proszeni są o zgłoszenie się do ,,Biura organizacyjnego”. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wszystkich zaleceń organizatora w tracie imprezy, co ułatwi nam pomyślny przebieg zaplanowanego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki:

Regulamin (wersja pdf)

Karta uczestnictwa (wersja pdf)

{gallery}gallery/09102012_dzien_ekolatawca{/gallery}

Foto: Dzień Latawca 2012