By być samodzielnym

Logo SIONStowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach, w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2015r. realizuje  projekt pod nazwą „Centrum Wsparcia Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bartoszyckim”.

Projekt realizowany jest na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach 13 konkursu o zlecanie realizacji zadań przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji społecznych oraz psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych z powiatu bartoszyckiego w okresie 01.01.2014-31.03.2017.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, profesjonalne oraz kompleksowe wsparcie w formie:

 • zajęć rehabilitacyjnych

 • zajęć logopedycznych

 • zajęć integracji sensorycznej

 • masażu

 • poradnictwa psychologicznego

Zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie.

Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce, tel./fax. 89 764 04 77

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.sionbartoszyce.pl

{gallery}article/2014/by_byc_samodzielnym/{/gallery}

 

Walentynki w MOPS

W Dniu Św. Walentego udaliśmy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach na Bal Walentynkowy, na który zostaliśmy zaproszeni przez uczestników ŚDS. Oprócz nas, wśród zaproszonych gości znaleźli się też uczestnicy innych placówek m.in. z Jezioran, Lidzbarka Warmińskiego , Bisztynka.

{gallery}gallery/2014/14022014_walentynki_mops/{/gallery}

Choinka SION

W piątkowy wieczór 24.01.2014r. tradycyjnie jak co roku w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się Choinka SION. O godz. 17, przybyłych gości przywitała muzyka w wykonaniu p. Jurka Makowskiego. Wśród zebranych znalazły się dzieci należące do stowarzyszenia oraz grono osób mocno związanych ze stowarzyszeniem, min.: Starosta Wojciech Prokocki, Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce Aneta Mazur, Dyrektor MOPS Stefania Michalik-Rosa oraz Pan Stanisław Szwed.

Zabawę choinkową rozpoczęła tradycyjne mowa powitalna Pani Lucyny Jędryczka – Przewodniczącej SION. Potem wśród dźwięków muzyki wszyscy świetnie się bawili. W międzyczasie rozegrano wiele konkursów pośród których nie było wcale przegranych. Na końcu pojawił się św. Mikołaj, który rozdał grzecznym dzieciom prezenty.

{gallery}gallery/2014/24012014_choinka_sion{/gallery}

Bal karnawałowy w Barce

Dnia 23 stycznia odbył się bal karnawałowy w górowskiej barce. Uczestnicy naszych warsztatów, w licznej grupie wyruszyli autokarem do do Centrum Barka. Zostalimy tam bardzo ciepło przyjęci. Oprócz nas na balu znaleźli się uczestnicy warsztatów z Ornety. Zabawa była wysmienita. Nawiązaliśmy nowe znajomości.

{gallery}gallery/2014/23012014_bal_karnawalowy_gorowo/{/gallery}

Wizytacja SOSW

Dnia 22.01.2014r. odwiedzili nas uczniowie wraz z nauczycielami z SOSW w Bartoszycach. Pani kierownik Jolanta Warmachowska oprowadziła uczniów po pracowniach, gdzie wyjaśniła jak przebiegają i wyglądają zajęcia w WTZ. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prace naszych uczestników jak i również mieli okazję spróbowania posługiwania się narzędziami stolarskimi w pracowni modelarskiej. Dla przybyłych uczniów i nauczycieli pracownia gospodarstwa domowego przygotowała słodki poczęstunek.

{gallery}gallery/2014/22012014_wizytacja_sosw/{/gallery}

Zapytanie ofertowe 01/KL/2014 „Magazynier/sprzedawca”

ZAPYTANIE OFERTOWE  01/KL/2014
na świadczenie usługi szkoleniowej w formie przeprowadzenia kursu
„Magazynier/sprzedawca”
(kod CPV nr 80530000-8-usługi szkolenia zawodowego)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach umowy o dofinansowanie POKL.07.04.00-28-003/12-00 z dnia 15.02.2013.

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,
tel//fax. 89 764 04 77
strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Wymagania

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 4. Dysponowanie odpowiednią kadrą szkoleniowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 5. Dysponowanie odpowiednią bazą techniczną niezbędną do przeprowadzenia zajęć teoretycznych (opis bazy technicznej),
 6. Zapewnienie miejsca do realizacji zajęć  praktycznych (należy przedłożyć potwierdzenie miejsca realizacji zajęć z opisem bazy),
 7. Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
 8. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny być realizowane w godzinach 9.00-14.00 – oświadczenie.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Magazynier/sprzedawca” dla 15 uczestników i uczestniczek (osób niepełnosprawnych) z powiatu bartoszyckiego w ramach projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: luty 2014 – maj 2014. Termin poszczególnych zajęć zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Miejsce szkolenia: Miasto Bartoszyce
 2. Program kursu obejmujący 140 godzin zajęć dydaktycznych (70 godzin zajęć teoretycznych i 70 godzin zajęć praktycznych).
 3. Ilość osób niepełnosprawnych w grupie szkoleniowej – 15.
 4. Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia należy skalkulować na jednego uczestnika/uczestniczkę.
 5. Przykładowe zagadnienia kursu (teoretyczne i praktyczne)
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów zgodnie z najnowszą technologią magazynową,
 • sporządzanie dokumentów magazynowych,
 • prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywanie inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym, kierowanie magazynem i personelem magazynowym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 • sporządzanie dokumentów kasowych, prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasu oraz wykonywanie inwentaryzacji,
 • obsługa kas fiskalnych i obsługa komputerowych programów użytkowych w magazynie,
 • obsługa klienta.
 1. Po zakończeniu kursu Wykonawca jest zobowiązany do wydania uczestnikom i uczestniczkom potwierdzenia nabytych kwalifikacji zawodowych: zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEiN z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. poz. 186) i/lub certyfikat zawodowy.
 2. W koszcie kursu należy uwzględnić w szczególności:
 • koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
 • koszt odpowiedniego badania lekarskiego uczestnika/uczestniczki, jeśli kurs wymaga  takiego badania lekarskiego,
 • koszty przygotowania uczestnikom/uczestniczkom wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 • zwrot kosztów dojazdu uczestnika/uczestniczki zamieszkałych poza miastem Bartoszyce,
 • koszty przeprowadzenia egzaminu (jeżeli dotyczy),
 • koszty cateringu – poczęstunku dla uczestników/uczestniczek zajęć.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • proponowaną stawkę brutto kursu w przeliczeniu na jednego uczestnika/uczestniczkę,
 • program kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
 • doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu kursów podobnego typu, w tym dla osób            niepełnosprawnych,
 • CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i wiedzę instruktorów.

VI. Kryterium wyboru i sposób oceny oferty:

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie
 1. kryterium oceny oferty
 • cena ofertowa brutto – 70% (70 punktów)
 • doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych – 30% (30 punktów)
 1. sposób oceny oferty
 • cena – oferta najtańsza otrzyma 70 pkt, oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej        punktów (według wzoru: 70 punktów x najniższa cena brutto spośród ofert   nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).
 • doświadczenie w realizacji szkolenia „Magazynier/sprzedawca:
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi 100% uczestników projektu – 30 punktów,
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi nie mniej niż 50% uczestników projektu – 10 punktów,
 • dla grupy szkoleniowej, w której liczba osób niepełnosprawnych stanowi 0% uczestników projektu – 0 punktów.

Kryterium spełnienia oferty weryfikowane będzie na podstawie kopii umów, zaświadczeń lub referencji przedłożonych przez Oferenta.

 

 1. Ostateczna ocena punktowa oferty

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych otrzyma największa liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

VII. Odrzucenie oferty

Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy:

 1. Jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył lub mimo wezwania nie uzupełnił w wymaganym terminie dokumentów na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym,
 3. Jeżeli oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
 4. Oferta została złożona po terminie.

VIII. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

IX. Wymagane załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie, że wykonawca posiada wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, z załączonym nr NIP i nr REGON.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa w punkcie II  zapytania ofertowego,
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych z Zamawiającym zał. nr 1

X. Termin i miejsce składania oferty:

 • termin złożenia oferty upływa 4.02.2014 r. o godz. 14.00,
 • ofertę należy złożyć w Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A bądź przesłać pocztą tradycyjną,
 • otwarcie ofert nastąpi 4.02.2014 o godz. 14.15 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

Zapraszamy do składania ofert

 

Pliki do pobrania:

Wersja DOC

Werja PDF

Wigilia 2013

 

 

 

20.12.2013 odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem uczestników i rodziców a także zaproszonych gości. Podczas tego wydarzenia uczestnicy przedstawili przedstawienie teatralne, powstałe pod kierunkiem Janiny Tomaszewskiej pt. „Słowik”.

Zawitał także do nas św. Mikołaj, który rozdał tylko i wyłącznie grzecznym osobom prezenty.

{gallery}gallery/2013/20122013_wigilia_wtz/{/gallery}

 

 

 

Wolontariusz roku 2013

Jurek Jagiełło Wolontariusz 20135 grudnia 2013 w Bartoszyckim Domu Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się Gala Wolontariusz Roku 2013. W trakcie uroczystości tytuł Wolontariusz Roku 2013 za całokształt swojej społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin otrzymała Lucyna Jędryczka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach. Obok niej nagrodzony został również Jerzy Jagiełło, który od ponad dwóch lat udziela się wolontarystycznie w działających przy Stowarzyszeniu Warsztatach Terapii Zajęciowej, gdzie wspólnie z niepełnosprawnymi uczestnikami tworzy modele latawców. Jednocześnie Krzysztof Nałęcz, Burmistrz Miasta Bartoszyce, nagrodził projekt Stowarzyszenia „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim” Laurem Aktywności w konkursie na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w kategorii pomoc społeczna.

Galeria

  {gallery}gallery/2013/05122013_gala_wolontariatu_2013/{/gallery}

 

 

Rekrutacja do drugiej edycji projektu…

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach w okresie 1.10.2013-31.10.2013 prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim”.

Do kogo projekt jest adresowany?
Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,
 • są w wieku 18 – 64 lata,
 • zamieszkują powiat bartoszycki,
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Co oferuje projekt?

 • Etap I
  Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zakończone sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika i uczestniczki
 • Etap II
  Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Etap III
  Kurs zawodowy kończący się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie kwalifikacje oraz/lub certyfikatu zawodowego, a także atrakcyjnego stypendium finansowego
 • Etap IV
  6 – miesięczny staż zawodowy dla wybranych Uczestników/Uczestniczek Projektu

Co należy zrobić, żeby zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu?
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu,
 • umówić się telefonicznie na spotkanie w Punkcie Rekrutacyjnym (Ul. Bema 50 w Bartoszycach) w celu dostarczenia  kserokopii  orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoznacznego oraz dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Punkcie Rekrutacyjnym lub na stronie www.sionbartoszyce.pl.

Ankieta rekrutacyjna: pobierz

Deklaracja: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Regulamin: pobierz