Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w BartoszycachIdea stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej zrodziła się z wynikającej z głębi serca potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym. We współczesnym świecie ceniącym witalność, zdrowie i siłę fizyczną ludzie często zapominają o osobach dotkniętych dysfunkcjami. Placówki typu WTZ są odpowiedzią na wielorakie problemy z jakimi borykają się co dzień osoby niepełnosprawne. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2005 roku.

Celem realizowanych zajęć jest integracja społeczna rozumiana jako kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych (brata, sąsiada, ojca) i aktywizacja zawodowa czyli przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej (w zakładzie pracy chronionej bądź na otwartym rynku pracy).

Niniejsze zadania realizowane są w oparcie o 6 pracowni terapeutycznych:

Na ich bazie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Mają możliwość poznawania i kształtowania pozytywnych relacji z innym domownikami oraz rozwijają swe możliwości i zdolności w kierunku nabywania konkretnych zawodów.

Program warsztatów trwa 3 lata. W tym czasie każdy z uczestników poznaje kolejno wszystkie pracownie. Dodatkowo uczestniczą w spotkaniach i imprezach okolicznościowych (typu bal karnawałowy czy choinka).

Kto może zostać uczestnikiem warsztatów?

Podstawą do zakwalifikowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w tego typu placówce oraz ukończenie 16 roku życia. Prowadzone przy naszym Stowarzyszeniu Warsztaty zapewniają opiekę i terapię 30 osobom o różnych schorzeniach. Budynek w którym znajduje się placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd, szerokie drzwi czy odpowiednie sanitariaty zapewniają niezależność i komfort naszym podopiecznym. Dodatkowo Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim samochodem dzięki któremu zapewnia uczestnikom transport przed i po zajęciach.

Kontakt:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Bema 51a
11-200 Bartoszyce
tel.:89 764 0477

Kierownik: Jolanta Warmachowska

Pracownia krawiecka

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych, poznawczych, uczy cierpliwości i odwagi aby rozpocząć pracę i starannie ją wykonać.

Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem, poznają ściegi podstawowe i ozdobne oraz zdobienie przez aplikacje. Za pomocą igły i nitki wyszywają różnymi technikami obrazy, które zdobią ściany naszej pracowni. W pracowni krawieckiej powstają poduszki , fartuszki kuchenne i dziecięce , obrusy , mereżki, torebki ozdabiane cekinami , koralikami oraz suknie na występy    z tkanin które posiadamy w pracowni.

Pracownia komputerowa

W pracowni znajduje się pięć stanowisk komputerowych podłączonych do sieci inetrnetowej. Dodatkowym wyposażeniem  pracowni są: drukarka laserowa i atramentowa, projektor multimediany, laptop, foliogram, aparat i kamera cyfrowa, laminarka, bindownica, zestaw kina domowego, telewizor oraz kserokopiarka. Uczestnicy w pracowni komputerowej mają możliwość  poznania obsługi komputera.

Przepisując teksty, tworzą druki na potrzeby warsztatu. Wykonują zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki, dyplomy, itp.  Zajęcia mają na celu poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego i biurowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami, korzystanie z komputera jako narzędzia do komunikowania się, rozwijanie zainteresowań, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach i świadome korzystanie z nich, wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,  wykorzystanie komputera w procesie poznawania różnych dziedzin wiedzy, dostrzeganie korzyści i negatywnych stron wynikających z pracy z komputerem.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul.Bema 51a,
11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 764 04 77
http://www.sionbartoszyce.pl
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych jest stowarzyszeniem dobrowolnym, trwałym o celach niezarobkowych.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, siedzibą zaś miasto Bartoszyce.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw, może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy oraz wydawania broszur i informatorów.

Rozdział II

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.
 2. Wychowywanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi.
 3. Samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych.
 4. Gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Patronat nad Integracyjnym Przedszkolem Publicznym w Bartoszycach.
 6. Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.

§7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ideowo – wychowawczą działalność członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność informacyjno – promocyjną.
 3. Organizowanie zebrań, spotkań rodziców i osób zainteresowanych problemami dzieci niepełnosprawnych.
 4. Współdziałanie ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologami i lekarzami oraz działaczami społecznymi.
 5. Rozwijanie działalności informacyjnej, a w miarę możliwości również wydawniczej.
 6. Podejmowanie działań tworzących system wspierania osób udzielających pomocy niepełnosprawnym.
 7. Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych.
 8. Współpracę z organizacjami charytatywnymi i fundacjami.
 9. Tworzenie i prowadzenie placówek specjalistycznych z zakresu działalności: rehabilitacyjnej, medycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, aktywizacji zawodowej bądź zatrudniających osoby niepełnosprawne.

2. Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych ,,osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III – Członkowie ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 2. Członkiem zwyczajnym może być:

  a. każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
  b. małoletni w wieku od 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  c. małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego,
  d. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z art. 4 Prawa o Stowarzyszeniach.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują określone świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

 4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek.

§9

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę, która chce przystąpić do Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Stowarzyszenia – osoby prawne będący członkami wspierającymi działania za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§10.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia za wyjątkiem członków poniżej lat 16,
  2. uczestniczyć w zebraniach koła z głosem decydującym za wyjątkiem członków poniżej 16 lat, którzy nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu,
  3. zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. nosić odznakę Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy :

 1. przestrzeganie postanowień STATUTU , regulaminu i instrukcji Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał jego władz,
 2. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia do urzeczywistniania jego celów,
 3. dbanie o dobro Stowarzyszenia,
 4. przejawianie właściwej postawy wobec spraw Stowarzyszenia, postępowanie etyczne i koleżeńskie,
 5. regularne opłacanie składek.

§12

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków przez zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 3. wykluczenie przez Stowarzyszenie na wniosek zarządu z powodu:
  a) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  c) śmierć członka,
  d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia, wybór władz oraz ich kompetencje

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd.

§14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, zwołane przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Ogólne zebrania członków odbywają się według planu zaproponowanego przez zarząd Stowarzyszenia najrzadziej 1 raz w roku.
 3. Ogólne zebrania członków mogą być również zwołane na wniosek Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz 1/3 liczby Stowarzyszenia.
 4. Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co 4 lata.
 5. O ogólnym zebraniu członków Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone na 14 dni przed datą zebrania.
 6. Osoby zaproszone, które nie są członkami Stowarzyszenia biorą udział w zebraniu z głosem doradczym.
 7. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

  a) Uchwalanie planów działania, przedstawionych przez Zarząd,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, podejmowanie uchwał w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady zebrania oraz podejmowaniu w tych sprawach uchwał,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji międzynarodowej i zasady przystąpienia,
  g) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
  h) rozwiązanie Stowarzyszenia,
  i) uchwalanie wysokości składek i terminu ich uiszczania.

§15

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 4. Posiedzenie komisji zwołuje się w miarę potrzeby, jednakże przynajmniej 2 razy w roku.
 5. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

  a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i regularności opłacania składek,

  b) składanie sprawozdania na ogólnym zebraniu członków wraz z oceną działalności Zarządu oraz wnioskiem o udzielaniu absolutorium Zarządowi,

  c) składanie Zarządowi okresowych sprawozdań z kontroli wykonania budżetu,

  d) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§16

 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 2. Członkiem Zarządu mogą być jedynie członkowie zwyczajni, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się wzależności od potrzeb, jednakże co najmniej raz w miesiącu.
 5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między ogólnymi zebraniami członków zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami ogólnego zebrania i wytycznymi władz Stowarzyszenia oraz odpowiada przed nimi za swoją pracę.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków oraz komisji rewizyjnej,
  2. reprezentowanie członków i działanie w ich imieniu,
  3. uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami,
  5. realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia,
  6. zatrudnianie pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad wynagradzania,
  7. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami i Stowarzyszeniami,
  8. prowadzenia dokumentacji w zakresie działalności Stowarzyszenia oraz ewidencję składek członkowskich,
  9. przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych oraz o utworzeniu innych ogniw organizacyjnych,
  10. rozpatrywanie spraw naruszania przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu oraz moralno-etycznych i przedstawianie wniosków ogólnemu zebraniu członków,
  11. składanie sprawozdań ze swojej działalności na ogólnych zebraniach,
  12. zwoływanie ogólnych zebrań członków,
  13. inne sprawy bieżące Stowarzyszenia.

§17

 1. Wyboru członków komisji rewizyjnej i zarządu dokonuje Ogólne Zebranie Członków przy obecności 3/4 członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku zmniejszania składu Zarządu lub komisji rewizyjnej o 1/3 Zarząd zwołuje Ogólne Zebranie Członków, które wybierze członków zarządu lub komisji rewizyjnej w sposób opisany w pkt. 1.
 3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata działają one od czasu utworzenia się nowych władz.
 4. Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie. Uchwały poza wymienionymi w ust. 2 podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

Rozdział V

Reprezentacja Stowarzyszenia

 

§18

 

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. W imieniu Stowarzyszenia pisma, dokumenty oraz umowy podpisują dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia upoważniony do składania podpisów.

 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd w jego imieniu podpisy składają dwaj członkowie Zarządu.

 

4. W przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem lub statutem sądu może na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora uchylić uchwałę.