Różne formy rehabilitacji szansą pokonania barier

Realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadań (konkurs I) pod nazwą: ,,Różne formy rehabilitacji szansą pokonania barier” oraz ,,Zajęcia terapeutyczne drogą do aktywności społecznej osób niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci: 100 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bartoszyckiego (w tym 42 osoby to dzieci i młodzież niepełnosprawna).

Zrozum mnie lepiej

Nazwa zadania

„Zrozum mnie lepiej – przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych”

 

Projekt organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych

 

składany na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Dotyczy zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie przyjętym Uchwałą Nr 20/238/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.04.2011r.

Zadanie o charakterze wyłącznie regionalnym (tzn. zadanie skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 powiatów).

 

 

W ramach projektu oferujemy zajęcia grupowe i indywidualne :

·zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej- 200 godzin

·psychologiczne – 40 godzin

·warsztaty filcowania – 50 godzin

·warsztaty teatroterapii- 50 godzin

 

Planowane miejsca realizacji zadania*

Bartoszyce(bartoszycki)

miejscowośćpowiat

Lidzbark Warmiński(lidzbarski)

miejscowośćpowiat

Termin realizacji zadania

rozpoczęcie (dzień, miesiąc, rok)

01.08.2011r.

zakończenie (dzień, miesiąc, rok)

31.12.2011r

 

Beneficjenci ostateczni zadania

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są:

– osoby z zaburzeniami autystycznymi (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Poradnie dla Osób z Zaburzeniami Autystycznymi).

– osoby, które uczestniczyły w zajęciach w latach ubiegłych;

– osoby niepełnosprawne (osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, opóźnieniem w rozwoju z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Ogółem: Beneficjentami zadania jest 30 osób niepełnosprawnych :

22 osoby z powiatu bartoszyckiego,

8osób z powiatu lidzbarskiego,

 

 

Listopad 2012

5-9 listopad 2012

Temat: Internet i gromadzenie danych. Informacja, zagrożenia, co trzeba mieć?

Wiele z internetowych informacji bardzo szybko się dezaktualizuje, a część jst wręcz nieprawdziwa. Dlatego przed ich wykorzystaniem warto sprawdzic ich wiarygodność w innych źródłach.

Praca z komputerem prócz niewątpliwych korzyśćiniesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia: np. uzależnienie, treści deprawujące lub społecznie szkodliwe treści, niezgodne z obowiązującym prawem, obrażające czyjeś poglądy i uczucia.

Aby wyszukać w internecie pewną informacją, musimy miec do dyspozycji komputer z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym kontakt z siecią komputerową oraz oprogramowanie – przeglądarka internetowa.


 12-16 listopad 2012

Temat: Historia internetu, dostępne usługi.

W roku 1969 powstała pierwsza sieć ARPANET stworzona na potrzeby armii amerykańskiej. Z czasem zaczęły z niej korzystać przedsiębiorstwa, szkoły, uczelnie i szpitale.

W sieci internet dostępne są dwa rodzaje programów: programy obsługujące serwery WWW oraz przegladarki. serwer to program który udostępnia zasoby zgromadzone na wydzielonym komputerze pod konkretnym adresem internetowym. Przeglądarki są zainstalowane na komputerach korzystających z zasobów serwera. Te komputery nazywamy klientami.

Internet udostępnia nam wiele usług:

  • WWW umożliwia przeszukiwanie zasobów sieci oraz publikowanie wiadomości
  • Poczta elektroniczna to wysylanie i odbieranie listów elektronicznych
  • Telnet pozwala na łączenie się z komputerami i korzystanie z zainstalowanych programów, a także pobieranie plików z innych komputerów

19-23 listopad 2012

Temat: Przeglądarki internetowe.

Najczęściej stoowanym sposobem pracy w sieci internet jest przeglądanie stron WWW. W tym celu należy skorzystać z przeglądarek, czyli progamów pozwalających na oglądanie zawartości tych stron. Powszechniw stosowane są następujące przeglądarki:

  • Microsoft Internet Explorer,
  • Opera
  • Mozilla firefox

Wszystkie one mają podobny wygląd, funkcje i podobnie działają. Prawie cały ekran przeglądarki zajmuje strona WWW pobrana z internetu. Bezpośrednio nad nią znajduje się pasek adresu. To tutaj należy wpisać adres internetowy strony, której szukamy i naciśnięciem klawisza Enter zapoczątkować otwieranie tej strony.

Nad zdresem jest miejsce na standardowe przyciski, które przyspieszają pracę. Położone obok siebie przyciski Dalej i Wstecz ułatwiają pracę między oglądnymi już stronami. Kolejny przycisk to Zatrzymaj, który przerwie pobieranie strony internetowej. aby odnowić widok na ekranie, należy wcisnąć przycisk Odśwież. Spowoduje to ponowne pobranie strony internetowej, krórej adrs wpisany jest w pasku adresów.