Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę niszczarki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/ZAZ/2015

na zakup i dostawę niszczarki na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej

w Bartoszycach

(kod CPV: 42964000-1 zautomatyzowany sprzęt biurowy)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 762 01 75

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja niszczarki przemysłowej wraz          z przeszkoleniem osób obsługujących urządzenie. Niszczarka przeznaczona będzie na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach.
 2. Niszczarka DIN 3 w ukompletowaniu:
 1. system niszcząco-belujący,
 2. wózek do wyjmowania i transportu kartonu lub worka ze ścinkami,
 3. plastikowe worki na ścinki – 5 szt.,
 4. karton na ścinki – 5 szt.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

 1. cięcie: ścinki 3,9 x 40 mm,
 2. stopień bezpieczeństwa – DIN 3 według normy DIN 32757
 3. wydajność cięcia, tj. ilość kartek ciętych jednorazowo o gramaturze 70g/m2 – min. 95
 4. waga beli do 35 kg,
 5. moc silników: niszczarka 4,0kW, prasa 2,2kW,
 6. panel sterowania z menu w języku polskim,
 7. podawanie papieru za pomocą taśmy transportowej.
 8. automatyczny stop i cofanie w przypadku zacięcia papieru.
 9. dodatkowe cięcie dyskietek, płyt CD/DVD, zszywek i spinaczy, nośników USB.
 1. Dostawa, montaż i instalacja niszczarki:

       1. dostawa niszczarki do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39 w godzinach 8:00-15:00 – na koszt Wykonawcy,

2. Wykonawca zapewni wstawienie niszczarki do przygotowanego przez Zamawiającego pomieszczenia,

3.Wykonawca dokona próbnego uruchomienia/rozruchu niszczarki,

4. Wykonawca wraz z niszczarką przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzeń,

5. odbiór niszczarki nastąpi w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzenia oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego               i sporządzeniu protokołu odbioru.

6. niszczarka powinna być fabrycznie nowa oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 17.08.2015.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– najniższa cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz nr 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
 4. Zdjęcia i opis produktu.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce w terminie do 30.07.2015 do godziny 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 30.07.2015 o godz. 14.15 w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39 do dnia 17.08.2015 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy