Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę niszczarki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/ZAZ/2015

na zakup i dostawę niszczarki na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej

w Bartoszycach

(kod CPV: 42964000-1 zautomatyzowany sprzęt biurowy)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 762 01 75

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja niszczarki przemysłowej wraz          z przeszkoleniem osób obsługujących urządzenie. Niszczarka przeznaczona będzie na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach.
 2. Niszczarka DIN 3 w ukompletowaniu:
 1. system niszcząco-belujący,
 2. wózek do wyjmowania i transportu kartonu lub worka ze ścinkami,
 3. plastikowe worki na ścinki – 5 szt.,
 4. karton na ścinki – 5 szt.

Wymagania eksploatacyjno-techniczne:

 1. cięcie: ścinki 3,9 x 40 mm,
 2. stopień bezpieczeństwa – DIN 3 według normy DIN 32757
 3. wydajność cięcia, tj. ilość kartek ciętych jednorazowo o gramaturze 70g/m2 – min. 95
 4. waga beli do 35 kg,
 5. moc silników: niszczarka 4,0kW, prasa 2,2kW,
 6. panel sterowania z menu w języku polskim,
 7. podawanie papieru za pomocą taśmy transportowej.
 8. automatyczny stop i cofanie w przypadku zacięcia papieru.
 9. dodatkowe cięcie dyskietek, płyt CD/DVD, zszywek i spinaczy, nośników USB.
 1. Dostawa, montaż i instalacja niszczarki:

       1. dostawa niszczarki do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39 w godzinach 8:00-15:00 – na koszt Wykonawcy,

2. Wykonawca zapewni wstawienie niszczarki do przygotowanego przez Zamawiającego pomieszczenia,

3.Wykonawca dokona próbnego uruchomienia/rozruchu niszczarki,

4. Wykonawca wraz z niszczarką przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim oraz wypełnione karty gwarancyjne urządzeń,

5. odbiór niszczarki nastąpi w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach po wykonaniu dostawy, montażu, uruchomieniu urządzenia oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego               i sporządzeniu protokołu odbioru.

6. niszczarka powinna być fabrycznie nowa oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski.

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 17.08.2015.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– najniższa cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz nr 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
 4. Zdjęcia i opis produktu.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce w terminie do 30.07.2015 do godziny 14:00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 30.07.2015 o godz. 14.15 w: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu, zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 39 do dnia 17.08.2015 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy

 

VI Olimpiada Przedszkolaka dla Dziewczyny i Chłopaka

W hali szkoły podstawowej nr 7 odbyła się już szósta edycja OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA DLA DZIEWCZYNY I CHŁOPAKA. Organizatorem zawodów było Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bartoszycach.

Dzieci zmagały się w konkurencjach sprawnościowo-zręcznościowych. Najlepszym przedszkolem okazało się przedszkole nr 4. Wszystkie dzieci wykazały się znakomitą sprawnością i wolą rywalizacji.

Wśród odbywających się konkurencji rozegrane zostały przeznaczone dla trochę starszych zawodników: reprezentantów Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.

Podczas rozgrywanych konkurencji Reprezentanci zajęli kolejno miejsca:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bartoszycach
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 3. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

{gallery}gallery/2015/11062015_olimpiada_przedszkolaka/{/gallery}

{gallery rows=3}joomgallery/originals/olimpiada_przedszkolaka_2015_28/{/gallery}

 

Odwiedziny Kupidyna

 

W  piątek 06.02.2015r. odbyła się zabawa Walentynkowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,na której specjalnym gościem był Zakład Aktywizacji Zawodowej. Zabawa była bardzo udana, zarówno dla uczestników WTZ jak i dla ZAZ, ponieważ organizowane były konkursy z nagrodami. Na imprezie była bardzo skoczna muzyka, do której wszyscy chętnie tańczyli. Ponatto w połowie imprezy pojawił się kupidyn, który rozdawał wszystkim uczestnikom drobne upominki. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu tej imprezy.

Na pewno te Waletynki zostaną na długo w naszej pamięci.

{gallery}/gallery/2015/06022015_waletynki/{/gallery}

{youtube}NWQzmzgJWVk{/youtube}

Zabawa Walentynkowa w WTZ Bartoszyce 2015

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej

UWAGA: REKRUTACJA DO KOŃCA KWIETNIA!!!

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty Szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, organizuje:

 1. Profesjonalne warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub inny dokument równoważny, które odbędzie się w maju 2014r. Podczas szkolenia poznamy m.in. etapy pierwszej pomocy, dowiemy się o zasadach zabezpieczenia osoby udzielającej pomocy, a także poznamy techniki zabezpieczenia miejsca wypadku. Nauczymy się także resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach, wykorzystania pozycji bezpiecznej oraz nabędziemy umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzone będzie przez ratownika medycznego. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzyma certyfikat jego ukończenia.

  Ogólna liczba godzin – 5,5
  Termin maj 2014 r.

 2. Warsztaty szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia. Warsztaty będą polegały na kształtowaniu „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć sprzyjających integracji grupy, dotyczących niepowtarzalności i wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia także dostarczą uczestnikom projektu wiedzy na temat rożnych aspektów zdrowia ( projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej), zmotywują uczestników do dbałości o higienę osobistą ( spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej) oraz będą miały charakter profilaktyczny ukierunkowany na zapobieganie chorobom zakaźnym.

  Ogólna liczba godzin – 10
  Termin: maj 2014r.

Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce, tel./fax. 89 764 04 77

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.sionbartoszyce.pl

Ankieta rekrutacyjna PDF

Ankieta rekrutacyjna DOCx

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej

UWAGA: REKRUTACJA DO KOŃCA KWIETNIA!!!

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty Szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, organizuje:

 1. Profesjonalne warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub inny dokument równoważny, które odbędzie się w maju 2014r. Podczas szkolenia poznamy m.in. etapy pierwszej pomocy, dowiemy się o zasadach zabezpieczenia osoby udzielającej pomocy, a także poznamy techniki zabezpieczenia miejsca wypadku. Nauczymy się także resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach, wykorzystania pozycji bezpiecznej oraz nabędziemy umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzone będzie przez ratownika medycznego. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzyma certyfikat jego ukończenia.

  Ogólna liczba godzin – 5,5
  Termin maj 2014 r.

 2. Warsztaty szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia. Warsztaty będą polegały na kształtowaniu „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć sprzyjających integracji grupy, dotyczących niepowtarzalności i wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia także dostarczą uczestnikom projektu wiedzy na temat rożnych aspektów zdrowia ( projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej), zmotywują uczestników do dbałości o higienę osobistą ( spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej) oraz będą miały charakter profilaktyczny ukierunkowany na zapobieganie chorobom zakaźnym.

  Ogólna liczba godzin – 10
  Termin: maj 2014r.

Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce, tel./fax. 89 764 04 77

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.sionbartoszyce.pl

Ankieta rekrutacyjna PDF

Ankieta rekrutacyjna DOCx

Witamy

Serdecznie witamy na naszych stronach. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach funkcjonuje od 1995r. Jednym z podstawowych celów działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób sprawnych inaczej. Stowarzyszenie od lat prowadzi rehabilitację na rzecz ww. osób, obejmującą swym zakresem: hipoterapię, autyzm, hydroterapię, rehabilitację leczniczą i ruchową, rehabilitację społeczną w formie terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest realizatorem szeregu programów, zarówno z PFRON-u, jak i programów autorskich Stowarzyszenia składanych do różnych fundacji i instytucji. Jest również organizatorem stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie jest stałym partnerem projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach o tematyce rehabilitacji społecznej (np. coroczne Przeglądy Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia czy Klub Integracji Społecznej).

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i powiat bartoszycki. Bartoszyce to miasto położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego w odległości ok. 16km od przejścia granicznego Bezledy-Bagriatonowsk. W mieście znajduje się szereg zabytków, wśród których najbardziej znana jest XV wieczna Brama Lidzbarska, będąca wizytówką naszego miasta.

 

opp

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce
ul. Bema 51a
PKO BP S.A o/BARTOSZYCE
231020 3570 0000 2802 0026 5603
Nip 743-160-16-47
REGON 510651665

KRS: 0000051822


 

 

Valider

Koło sportowe Valider

powstało we wrześniu 2002 roku z inicjatywy prezes SION pani Lucyny Jędryczki.

Nazwa koła powstała ze splotu dwóch wyrazów valid i lider co w wolnym tłumaczeniu można interpretować jako – niepełnosprawny lider lub lider usprawnienia. Początkowo należało do niego 6 zawodników, a kadrę trenerską tworzyło dwóch ludzi Leszek K. i Jarosław P.

Obecnie skład Validera tworzą następujący zawodnicy:

Arkadiusz Monkiewicz (lekkoatletyka, bowling, warcaby),
Kazimierz Stachelek (lekkoatletyka, bowling, pływanie),
Andrzej Suski (lekkoatletyka, bowling, szachy),
Maciej Dembowski (lekkoatletyka, bowling),
Piotr Jacyno
(lekkoatletyka, bowling, szachy),
Wiesław Matejuk (pływanie, bowling, lekkoatletyka),
Maciej Pietrusiński (bowling, szachy),
Joanna Zawierucha
(bowling, pływanie),
Arnold Słodkowski (lekkoatletyka),
Dariusz Kuśnierz
(bowling, pływanie),
Justyna Baranowska
(bowling, pływanie, lekkoatletyka),
Krzysztof Zdanowicz
(lekkoatletyka),
Adam Świtkowski (lekkoatletyka, bowling),
Anna Szulc (bowling, pływanie).

Obecna kadra trenerska składa się z dwóch członków: Są nimi Dariusz Walczak i Jarosław Pastuła (opiekun i dobry duch koła). Dzięki zaangażowaniu zawodników i trenerów Valider w ciągu siedmiu lat istnienia wielokrotnie odnosił sukcesy na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski jak i na Wojewódzkich Spatakiadach Osób Niepełnosprawnych, województwa warmińko-mazurskiego.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

11-200 BartoszyceSprzęt rehabilitacyjny - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
ul. Generała Bema 51A
Tel./fax 89 764 04 77

Z usług wypożyczalni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Istnieje możliwość transportu wypożyczonego sprzętu o większych gabarytach!
Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób przebywających na terenie powiatu bartoszyckiego.
W sytuacjach szczególnych, a w razie potrzeby udzielamy pomocy także osobom mieszkającym poza powiatem.

Sprzęt mogą wypożyczać osoby niepełnosprawne, które:

 1. utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. wykażą się pisemnym wskazaniem sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczenia, wystawionym przez lekarza lub rehabilitanta, a w przypadku sprzętu pielęgnacyjnego uzasadnią potrzebę jego wypożyczenia.

Wypożyczalnia posiada:

Wypożyczalnia oferuje urządzania do terapii i ćwiczeń indywidualnych, których stosowanie wspomaga rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty oraz sprzętu pielęgnacyjny i wspomagający, który osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może po instruktażu stosować samodzielnie.

Sprzęt rehabilitacyjny:

Wózki inwalidzkie, wózki do aktywnej rehabilitacji, rowery rehabilitacyjne, roboty do ćwiczeń czynno-oporowych kończyn dolnych i górnych, chodziki trójkołowe składane, chodziki z siedziskiem, balkoniki, podpórki, laski, kule: łokciowe, pachowe, kule typu trójnóg, czworonóg.

Sprzęt wspomagający:

Podnośniki transportowo-kąpielowe, kliny, walki i materace rehabilitacyjne.

Sprzęt pielęgnacyjny:

Łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, krzesła sanitarne, ławki na wannę, taborety prysznicowe, materace przeciwodleżynowe.

Świadczymy usługi w zakresie:

Naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Serdecznie zapraszamy.