Rozdział V

Reprezentacja Stowarzyszenia

 

§18

 

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. W imieniu Stowarzyszenia pisma, dokumenty oraz umowy podpisują dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia upoważniony do składania podpisów.

 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd w jego imieniu podpisy składają dwaj członkowie Zarządu.

 

4. W przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem lub statutem sądu może na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora uchylić uchwałę.

 

 

Rozdział VI – Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§19

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
  2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji.
  3. Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
  4. Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową, nie może stanowić zysku i być dzielony między członków.
  5. Do nabywania i zbywania lub obciążania nieruchomości Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Ogólnego Zebrania Członków.
  6. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§20

Projekty Statutu Stowarzyszenia oraz zmiany statutu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania Członków.

§21

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Ogólnego Zebrania Członków podjętej większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania,
  2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia w chwili likwidacji zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zaprasza do udział w projekcie:

„Aktywnie ku zatrudnieniu”
Okres realizacji: 01.02.2012 – 31.07.2012

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równorzędny;
• mieszkają w Bartoszycach;
• są w wieku 15 – 64 lata;
• są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo;
• chcą w miłej i przyjaznej atmosferze zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Rodzaje wsparcia oferowanego Uczestnikom Projektu:
• kurs komputerowy ECDL dla grupy 10 osób w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.;
• kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem dla grupy 10 osób w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.;
• warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników.

Rekrutacja Uczestników Projektu trwa do końca lutego 2012 roku.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje
zgodne z rozporządzeniem MEiN (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz certyfikat zawodowy

Załączniki:

Ankieta rekrutacyjna

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Witamy

Serdecznie witamy na naszych stronach. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach funkcjonuje od 1995r. Jednym z podstawowych celów działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób sprawnych inaczej. Stowarzyszenie od lat prowadzi rehabilitację na rzecz ww. osób, obejmującą swym zakresem: hipoterapię, autyzm, hydroterapię, rehabilitację leczniczą i ruchową, rehabilitację społeczną w formie terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest realizatorem szeregu programów, zarówno z PFRON-u, jak i programów autorskich Stowarzyszenia składanych do różnych fundacji i instytucji. Jest również organizatorem stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie jest stałym partnerem projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach o tematyce rehabilitacji społecznej (np. coroczne Przeglądy Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia czy Klub Integracji Społecznej).

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i powiat bartoszycki. Bartoszyce to miasto położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego w odległości ok. 16km od przejścia granicznego Bezledy-Bagriatonowsk. W mieście znajduje się szereg zabytków, wśród których najbardziej znana jest XV wieczna Brama Lidzbarska, będąca wizytówką naszego miasta.

 

opp

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce
ul. Bema 51a
PKO BP S.A o/BARTOSZYCE
231020 3570 0000 2802 0026 5603
Nip 743-160-16-47
REGON 510651665

KRS: 0000051822


 

 

Zapytanie ofertowe

Bartoszyce, dnia 11.08.2012r.

Szanowni Państwo,

                  Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (cena brutto winna określać koszt 1 godziny zajęć) z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Krok ku zatrudnieniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

                  Odbiorcami projektu będą osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny; są w wieku 18-64 lata; zamieszkują powiat bartoszycki; są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Działania obejmują prowadzenie spotkań indywidualnych w ramach rekrutacji, konsultacje w celu sporządzenia Indywidualnego Planu Działania oraz warsztaty grupowe. Wykonawca winien udokumentować uprawnienia i umiejętności z zakresu w/w usługi  oraz stosowne doświadczenie  w prowadzeniu  zajęć. Na wykonanie zadania przewidziana jest umowa zlecenie.

Termin składania oferty – 27.08.2012r godzina 1200
Miejsce złożenia oferty – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce, Biuro projektu.

 

 Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Valider

Koło sportowe Valider

powstało we wrześniu 2002 roku z inicjatywy prezes SION pani Lucyny Jędryczki.

Nazwa koła powstała ze splotu dwóch wyrazów valid i lider co w wolnym tłumaczeniu można interpretować jako – niepełnosprawny lider lub lider usprawnienia. Początkowo należało do niego 6 zawodników, a kadrę trenerską tworzyło dwóch ludzi Leszek K. i Jarosław P.

Obecnie skład Validera tworzą następujący zawodnicy:

Arkadiusz Monkiewicz (lekkoatletyka, bowling, warcaby),
Kazimierz Stachelek (lekkoatletyka, bowling, pływanie),
Andrzej Suski (lekkoatletyka, bowling, szachy),
Maciej Dembowski (lekkoatletyka, bowling),
Piotr Jacyno
(lekkoatletyka, bowling, szachy),
Wiesław Matejuk (pływanie, bowling, lekkoatletyka),
Maciej Pietrusiński (bowling, szachy),
Joanna Zawierucha
(bowling, pływanie),
Arnold Słodkowski (lekkoatletyka),
Dariusz Kuśnierz
(bowling, pływanie),
Justyna Baranowska
(bowling, pływanie, lekkoatletyka),
Krzysztof Zdanowicz
(lekkoatletyka),
Adam Świtkowski (lekkoatletyka, bowling),
Anna Szulc (bowling, pływanie).

Obecna kadra trenerska składa się z dwóch członków: Są nimi Dariusz Walczak i Jarosław Pastuła (opiekun i dobry duch koła). Dzięki zaangażowaniu zawodników i trenerów Valider w ciągu siedmiu lat istnienia wielokrotnie odnosił sukcesy na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski jak i na Wojewódzkich Spatakiadach Osób Niepełnosprawnych, województwa warmińko-mazurskiego.