Wybranie oferty

Bartoszyce, dnia 04. 02. 2013 r.

            Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach informuje, iż wykonawcą  kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Krok ku zatrudnieniu” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie zostało:

Centrum Edukacji w Bartoszycach
ul. 11 Listopada 10

11- 200 Bartoszyce

 

Uzasadnienie:

Firma złożyła ofertę na realizację usługi, która jako jedyna spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Link: pdf

Zabawa karnawałowa w Barce

23 stycznia 2013 udaliśmy się autobusem za zabawę karanawałową, która odbyła się w nowej świetlicy przy Cenrtum Barka w Górowie Iławeckim. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Czas spędzony na świetlicy umilała nam muzyka, przy której wysmienicie się bawilśmy. Braliśmu udział w różnego rodzaju konkursach np. konkurs na najlepszy taniec.

{gallery}gallery/23012013_wyjazd_gorowo{/gallery}

Video

{youtube}0RqQ-SMKuvU{/youtube}

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach


{youtube}O8VtPrit6xo{/youtube}

Wycieczka Kazimierz Dolny-Zamość-Pacanów 27-28.08.2013


{youtube}C1wtENcNv7M{/youtube}

O SION


{youtube}40I7XTpX6yI{/youtube}

Warsztaty Terapii Zajęciowej


 {youtube}5rJp9_Mkv28{/youtube}

Warsztaty umiejętności zawodowych – WIDEOFILMOWANIE


{youtube}nZnZ7t0sJdc{/youtube}

Etiuda Filmowa zrealizowana przez uczestników projektu


{youtube}oK2fE6rtXSk{/youtube}

Bartoszyce moje Miasto

Różne formy rehabilitacji szansą pokonania barier

Realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadań (konkurs I) pod nazwą: ,,Różne formy rehabilitacji szansą pokonania barier” oraz ,,Zajęcia terapeutyczne drogą do aktywności społecznej osób niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci: 100 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bartoszyckiego (w tym 42 osoby to dzieci i młodzież niepełnosprawna).

Zrozum mnie lepiej

Nazwa zadania

„Zrozum mnie lepiej – przełamywanie barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych”

 

Projekt organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych

 

składany na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Dotyczy zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie przyjętym Uchwałą Nr 20/238/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.04.2011r.

Zadanie o charakterze wyłącznie regionalnym (tzn. zadanie skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 powiatów).

 

 

W ramach projektu oferujemy zajęcia grupowe i indywidualne :

·zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej- 200 godzin

·psychologiczne – 40 godzin

·warsztaty filcowania – 50 godzin

·warsztaty teatroterapii- 50 godzin

 

Planowane miejsca realizacji zadania*

Bartoszyce(bartoszycki)

miejscowośćpowiat

Lidzbark Warmiński(lidzbarski)

miejscowośćpowiat

Termin realizacji zadania

rozpoczęcie (dzień, miesiąc, rok)

01.08.2011r.

zakończenie (dzień, miesiąc, rok)

31.12.2011r

 

Beneficjenci ostateczni zadania

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są:

– osoby z zaburzeniami autystycznymi (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Poradnie dla Osób z Zaburzeniami Autystycznymi).

– osoby, które uczestniczyły w zajęciach w latach ubiegłych;

– osoby niepełnosprawne (osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z porażeniem mózgowym, zespołem Downa, opóźnieniem w rozwoju z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

– osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Ogółem: Beneficjentami zadania jest 30 osób niepełnosprawnych :

22 osoby z powiatu bartoszyckiego,

8osób z powiatu lidzbarskiego,