Listopad 2012

5-9 listopad 2012

Temat: Internet i gromadzenie danych. Informacja, zagrożenia, co trzeba mieć?

Wiele z internetowych informacji bardzo szybko się dezaktualizuje, a część jst wręcz nieprawdziwa. Dlatego przed ich wykorzystaniem warto sprawdzic ich wiarygodność w innych źródłach.

Praca z komputerem prócz niewątpliwych korzyśćiniesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia: np. uzależnienie, treści deprawujące lub społecznie szkodliwe treści, niezgodne z obowiązującym prawem, obrażające czyjeś poglądy i uczucia.

Aby wyszukać w internecie pewną informacją, musimy miec do dyspozycji komputer z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym kontakt z siecią komputerową oraz oprogramowanie – przeglądarka internetowa.


 12-16 listopad 2012

Temat: Historia internetu, dostępne usługi.

W roku 1969 powstała pierwsza sieć ARPANET stworzona na potrzeby armii amerykańskiej. Z czasem zaczęły z niej korzystać przedsiębiorstwa, szkoły, uczelnie i szpitale.

W sieci internet dostępne są dwa rodzaje programów: programy obsługujące serwery WWW oraz przegladarki. serwer to program który udostępnia zasoby zgromadzone na wydzielonym komputerze pod konkretnym adresem internetowym. Przeglądarki są zainstalowane na komputerach korzystających z zasobów serwera. Te komputery nazywamy klientami.

Internet udostępnia nam wiele usług:

 • WWW umożliwia przeszukiwanie zasobów sieci oraz publikowanie wiadomości
 • Poczta elektroniczna to wysylanie i odbieranie listów elektronicznych
 • Telnet pozwala na łączenie się z komputerami i korzystanie z zainstalowanych programów, a także pobieranie plików z innych komputerów

19-23 listopad 2012

Temat: Przeglądarki internetowe.

Najczęściej stoowanym sposobem pracy w sieci internet jest przeglądanie stron WWW. W tym celu należy skorzystać z przeglądarek, czyli progamów pozwalających na oglądanie zawartości tych stron. Powszechniw stosowane są następujące przeglądarki:

 • Microsoft Internet Explorer,
 • Opera
 • Mozilla firefox

Wszystkie one mają podobny wygląd, funkcje i podobnie działają. Prawie cały ekran przeglądarki zajmuje strona WWW pobrana z internetu. Bezpośrednio nad nią znajduje się pasek adresu. To tutaj należy wpisać adres internetowy strony, której szukamy i naciśnięciem klawisza Enter zapoczątkować otwieranie tej strony.

Nad zdresem jest miejsce na standardowe przyciski, które przyspieszają pracę. Położone obok siebie przyciski Dalej i Wstecz ułatwiają pracę między oglądnymi już stronami. Kolejny przycisk to Zatrzymaj, który przerwie pobieranie strony internetowej. aby odnowić widok na ekranie, należy wcisnąć przycisk Odśwież. Spowoduje to ponowne pobranie strony internetowej, krórej adrs wpisany jest w pasku adresów.

Pażdziernik 2012

15 październik 2012

Temat: Tworzenie dokumentów na potrzeby WTZ.

Dziś wykonywaliśmy Menu WTZ, zawierające spis spożywanych przez nas potraw w ciągu tygodnia. W tym celu wykonaliśmy tabelę zawierającą spis dań, które przygotuje pracownia gospodarstwa domowego.

Wykonywane czynnośći:

 • uruchamianie komputera;
 • logowanie;
 • uruchamianie ms word;
 • wstawianie tabeli o odpowiedniej ilości kolumn i wierszy;
 • uzupełnianie powstałych komórek.

Odbyły się zajęcia z muzykoterapii.

16-19 październik 2012

Temat: Dodawanie i usuwanie programów.

Wszystkie programy, które mają być używane, należy wcześnij zainstalować, czyli dostosować ich parametry do ustawień systemu, w którym mają działać. Najczęściej po włożeniu nośnika (płyta CD/DVD) do napędu uruchamiamy program setup.exe, który wskazuje kolejne czynności do wykonania.

Należy pamiętać, że nie należy usuwać plików programu w taki sposób jak plików dokumentów. Aby je usunąć należy skorzystać z opcji Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Podczas instalowania nowego programu system operacyjny przejmuje niektóre funkcje i zapisuje je w swoich zasobach.

Wykonywane czynnośći:

 • uruchamianie komputera;
 • logowanie;
 • uruchamianie programu w celu instalacji (Corel video studio)
 • Wpisywanie klucza produktu

 

22-26 październik 2012

Temat: Drukowanie efektu pracy.

Zanim zaczniemy drukować efekty naszej pracy, należy sprawdzić jak będzie wyglądał wydruk. W tym celu w menu Plik programu MSWord wybieramy podgląd wydruku i dokładnie oglądamy ekran stron, które mają być wydrukowane. Pracując w edytorze tekstu lub grafiki uzyskujemy podgląd poszczególnych kartek dokumentu.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z efektów, zamykamy okno podglądu i wprowadzamy poprawki. aby wydrukować dokument, wybieramy z menu Plik polecenie Drukuj.

Po wybraniu tego polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym można wybrać drukarkę, na której ma być wydrukowany dokument (w naszym przypadku canon lub hp2550), można określić zakres drukowanych stron oraz ilość kopii.


29-31 październik 2012

Temat: Pomoc.

Ważnym elementem każdego oprogramowania jest system pomocy. Np. w systemie MSWindows jest on tak skonstruowany, aby w sposób bezpośredni śledzić wykonywane przez nas działania, wskazując możliw do wykonania operacje. Jednocześnie system ten umożliwia odnaleźienie i przezytanie wskazówek zebranych w dużym zbiorze haseł. Można także korzystać z samouczków i podpowiedzi tematycznych.

aby skorzystać z tak przygotowanej pomocy, należy poszukać polecenia Pomoc. System pomocy można często uruchomić przez naciśnięcie klawisza F1. Potem wystarczy wybrać hasło z indeksu lub samodzielnie wpisać temat szukanej informacji i wcisnąć przycisk Wyświetl.


 

Krok ku zatrudnieniu

 

 

PROJEKT
„Krok ku zatrudnieniu”

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 

 

 

 

Nr umowy:
UDA-POKL.06.01.01-28-150/12-00 z dnia 18 września 2012r.

Główny cel projektu:

Celem projektujest zwiększenie zdolności do zatrudnienia30 osób niepełnosprawnych z powiatu bartoszyckiego, w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn, poprzez podniesienie ich aktywności społeczno-zawodowej w okresie 01.09.2012 – 30.11.2013.

 

 

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,

– są w wieku 18 – 64 lata,

– zamieszkują powiat bartoszycki,

– są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

 

 

Co oferuje projekt?

– Etap I

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zakończone sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika i uczestniczki

– Etap II

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

– Etap III

Kurs zawodowy do wyboru:

·Profesjonalny pracownik obsługi administracyjno-biurowej

·Pracownik małej gastronomii

·Technolog robót wykończeniowych

Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MEiN (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz/lub certyfikat zawodowy, a także atrakcyjne stypendium finansowe w wysokości zależnej od liczby godzin zajęć przypadających na dane szkolenie

– Etap IV

6 – miesięczny staż zawodowy dla 9 Uczestników/Uczestniczek Projektu

 

 

Co należy zrobić, żeby zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu?

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

– zapoznać się z regulaminem projektu,

– dostarczyć do Biura Projektu kserokopię dowodu osobistego i orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu równoznacznego oraz ankietę rekrutacyjną dostępną na miejscu lub na stronie internetowej www.sionbartoszyce.pl

 

 

 

Bardziej aktywni

Projekt pn. „Bardziej aktywni – kreatywne zajęcia dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji społecznych oraz psychofizycznej sprawności 24 osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną poprzez zastosowanie nowatorskiej metody terapii (zajęcia aktywizujące oraz zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego).
w okresie od 15.07.2012-31.12.2012r. .

Projekt realizowany jest w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 51 A.

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferowane formy wsparcia

 1. Projekt przewiduje wsparcie dla 24 osób niepełnosprawnych
 2. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zajęcia:
  1. Indywidualne zajęcia psychologiczne.
  2. Warsztaty teatroterapii
  3. Warsztaty decoupage’u
  4. Warsztaty malowania na jedwabiu.
  5. Konferencja podsumowująca projekt

Uczestnicy Projektu
Beneficjenci ostateczni zadania to grupa 24 osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałe na terenie powiatu bartoszyckiego oraz lidzbarskiego. Z powiatu bartoszyckiego udział w projekcie weźmie 20 osób, natomiast z powiatu lidzbarskiego 4 osoby. Głównym warunkiem jaki musi spełniać potencjalny uczestnik jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o lekkim, znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub dokument równoważny.

Udział uczestnika/uczestniczki w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników projektu

 1. Rekrutacja będzie prowadzona od 15 lipca 2012r do 31-01-2012r.
 2. Punkt rekrutacyjny zostanie utworzony w siedzibie Wnioskodawcy, ale z uwagi na ograniczenia komunikacyjne potencjalnych uczestników projektu ankietę i formularz zgłoszeniowy będzie można uzyskać na stronie Stowarzyszenia w celu zgłoszenia swojej kandydatury w formie elektronicznej. Warunkiem rozpatrzenia kart zgłoszeniowych będzie własnoręczny podpis i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wyboru uczestników do projektu dokona komisja rekrutacyjna składająca się z Koordynatora wraz z psychologiem która rozpocznie indywidualne spotkania z potencjalnymi uczestnikami, w czasie których przedstawione zostaną możliwości i szanse wynikające z uczestnictwa w projekcie oraz oceniony zostanie poziom motywacji potencjalnych beneficjentów do wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach. W przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie istniała możliwość takiego spotkania w miejscu zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego. Na podstawie analizy zgłoszonych kandydatur, Zespół Zarządzający wyłoni listę 24 uczestników oraz 5-osobową listę rezerwową.

Beneficjent może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach zajęć.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione dokumenty będą dostępne do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia i stronie internetowej www.sionbartoszyce.pl.

Złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oznacza akceptację zasad udziału w projekcie.
W przypadku, gdy liczba kandydatów na zajęcia dodatkowe przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników.
Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.

Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
 2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
  • złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
  • systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego podpisem na liście obecności,
  • wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
  • bieżącego informowania Personelu Projektu (m.in. koordynatora projektu ) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
  • przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
  • informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.