„Ruszamy do pracy”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie

„Ruszamy do pracy”

 Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
  • są w wieku 15 – 64 lata
  • zamieszkują powiat bartoszycki
  • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

Co należy zrobić, żeby zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu?

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

  • zapoznać się z regulaminem projektu
  • wypełnić ankietę rekrutacyjną
  • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

Bema 39, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762 01 75

Rekrutacja trwa od 01.10.2017r.- 31.10.2017r.

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

ankieta rekrutacyjna