ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

na świadczenie usługi w formie doradztwa zawodowego

(kod CPV: nr 85312320-8-usługi doradztwa)

 nr 1/EFS/2017/AS

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru DORADCY ZAWODOWEGO prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/2017/AS

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

nr 2/EFS/2017/AS

na świadczenie usługi PSYCHOLOGA

(kod PCV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru PSYCHOLOGA prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFS/2017/AS