Rozdział II

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.
 2. Wychowywanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi.
 3. Samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych.
 4. Gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Patronat nad Integracyjnym Przedszkolem Publicznym w Bartoszycach.
 6. Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.

§7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Ideowo – wychowawczą działalność członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność informacyjno – promocyjną.
 3. Organizowanie zebrań, spotkań rodziców i osób zainteresowanych problemami dzieci niepełnosprawnych.
 4. Współdziałanie ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologami i lekarzami oraz działaczami społecznymi.
 5. Rozwijanie działalności informacyjnej, a w miarę możliwości również wydawniczej.
 6. Podejmowanie działań tworzących system wspierania osób udzielających pomocy niepełnosprawnym.
 7. Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych.
 8. Współpracę z organizacjami charytatywnymi i fundacjami.
 9. Tworzenie i prowadzenie placówek specjalistycznych z zakresu działalności: rehabilitacyjnej, medycznej, edukacyjnej, terapeutycznej, aktywizacji zawodowej bądź zatrudniających osoby niepełnosprawne.

2. Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych ,,osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.