Rozdział VI – Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§19

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
  2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji.
  3. Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
  4. Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową, nie może stanowić zysku i być dzielony między członków.
  5. Do nabywania i zbywania lub obciążania nieruchomości Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Ogólnego Zebrania Członków.
  6. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową.