Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia, wybór władz oraz ich kompetencje

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne zebranie członków,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd.

§14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, zwołane przez zarząd Stowarzyszenia.
 2. Ogólne zebrania członków odbywają się według planu zaproponowanego przez zarząd Stowarzyszenia najrzadziej 1 raz w roku.
 3. Ogólne zebrania członków mogą być również zwołane na wniosek Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz 1/3 liczby Stowarzyszenia.
 4. Ogólne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co 4 lata.
 5. O ogólnym zebraniu członków Zarządu zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone na 14 dni przed datą zebrania.
 6. Osoby zaproszone, które nie są członkami Stowarzyszenia biorą udział w zebraniu z głosem doradczym.
 7. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

  a) Uchwalanie planów działania, przedstawionych przez Zarząd,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, podejmowanie uchwał w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady zebrania oraz podejmowaniu w tych sprawach uchwał,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji międzynarodowej i zasady przystąpienia,
  g) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
  h) rozwiązanie Stowarzyszenia,
  i) uchwalanie wysokości składek i terminu ich uiszczania.

§15

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 4. Posiedzenie komisji zwołuje się w miarę potrzeby, jednakże przynajmniej 2 razy w roku.
 5. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

  a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i regularności opłacania składek,

  b) składanie sprawozdania na ogólnym zebraniu członków wraz z oceną działalności Zarządu oraz wnioskiem o udzielaniu absolutorium Zarządowi,

  c) składanie Zarządowi okresowych sprawozdań z kontroli wykonania budżetu,

  d) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§16

 1. Zarząd składa się z 5 członków.
 2. Członkiem Zarządu mogą być jedynie członkowie zwyczajni, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się wzależności od potrzeb, jednakże co najmniej raz w miesiącu.
 5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między ogólnymi zebraniami członków zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami ogólnego zebrania i wytycznymi władz Stowarzyszenia oraz odpowiada przed nimi za swoją pracę.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków oraz komisji rewizyjnej,
  2. reprezentowanie członków i działanie w ich imieniu,
  3. uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami,
  5. realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia,
  6. zatrudnianie pracowników niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad wynagradzania,
  7. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami i Stowarzyszeniami,
  8. prowadzenia dokumentacji w zakresie działalności Stowarzyszenia oraz ewidencję składek członkowskich,
  9. przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych oraz o utworzeniu innych ogniw organizacyjnych,
  10. rozpatrywanie spraw naruszania przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu oraz moralno-etycznych i przedstawianie wniosków ogólnemu zebraniu członków,
  11. składanie sprawozdań ze swojej działalności na ogólnych zebraniach,
  12. zwoływanie ogólnych zebrań członków,
  13. inne sprawy bieżące Stowarzyszenia.

§17

 1. Wyboru członków komisji rewizyjnej i zarządu dokonuje Ogólne Zebranie Członków przy obecności 3/4 członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku zmniejszania składu Zarządu lub komisji rewizyjnej o 1/3 Zarząd zwołuje Ogólne Zebranie Członków, które wybierze członków zarządu lub komisji rewizyjnej w sposób opisany w pkt. 1.
 3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata działają one od czasu utworzenia się nowych władz.
 4. Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie. Uchwały poza wymienionymi w ust. 2 podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.