Rozdział III – Członkowie ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 2. Członkiem zwyczajnym może być:

  a. każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
  b. małoletni w wieku od 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  c. małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego,
  d. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z art. 4 Prawa o Stowarzyszeniach.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują określone świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

 4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna w sposób szczególny zasłużona dla Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek.

§9

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę, która chce przystąpić do Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Stowarzyszenia – osoby prawne będący członkami wspierającymi działania za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§10.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia za wyjątkiem członków poniżej lat 16,
  2. uczestniczyć w zebraniach koła z głosem decydującym za wyjątkiem członków poniżej 16 lat, którzy nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu,
  3. zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. nosić odznakę Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy :

 1. przestrzeganie postanowień STATUTU , regulaminu i instrukcji Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał jego władz,
 2. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia do urzeczywistniania jego celów,
 3. dbanie o dobro Stowarzyszenia,
 4. przejawianie właściwej postawy wobec spraw Stowarzyszenia, postępowanie etyczne i koleżeńskie,
 5. regularne opłacanie składek.

§12

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków przez zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 3. wykluczenie przez Stowarzyszenie na wniosek zarządu z powodu:
  a) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  c) śmierć członka,
  d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.